Digitalisering i Sel kommune

Sel kommune er i gang med en prosess der målet er å tilby innbyggerne digitalt førstevalg innen 2020. Det vil si at alle henvendelser, søknader og innsending av post m.v. til kommunen skal kunne gjøres digitalt.

Det overordnede målet med digitalisering er at kommunen skal kunne yte bedre tjenester til flere på en mer effektiv måte.

Det er nedsatt interne arbeidsgrupper som jobber med de mest relevante problemstillingene i forhold til digitalisering av tjenester. 

Det er planlagt å involvere innbyggerne i prosessen, der vi ønsker å gjennomføre undersøkelser om hvilke forventninger dere har til oss med tanke på et digitalt tjenestetilbud. 

Sel kommune har vedtatt en helhetlig regional digitaliseringsstrategi, den kan du lese mer om her.

Frem mot 2040 vil kommunen oppleve et økende behov for flere årsverk i institusjon- og hjemmetjenesten. For å møte det økte behovet har kommunen startet to digitaliseringsprosjekter, med mål om å bedre benytte menneskelig arbeidskraft, minimere dobbeltarbeid, sikre lavere utgifter, raskere responstid og øke bruker- og medarbeidertilfredsheten. Det ene prosjektet har som mål å bedre bruken av mobil omsorg / eRom-løsninger og det andre for å øke bevegelsesfriheten gjennom GPS-sporing.

Sel kommune har et overordna mål om at innbyggere skal kunne ha et digitalt førstevalg innen 2020. Det er derfor viktig at vi prioriterer tid til dette utviklingsarbeidet. 

I prosessen med å gjøre alle tjenester digitale, er det personlige møtet med innbyggerne fremdeles viktig. Derfor vil noen av kommunens medarbeidere, både administrative og politikere, være tilgjengelig for innbyggere på Aktivitetshuset. Dette vil det komme mer informasjon om i løpet av februar. 

Målet er at innbyggerne våre kan møte representanter fra de ulike tjenestene i kommunen en dag i måneden, i første omgang. Vi ønsker å utvikle aktivitetshuset til et innbyggertorg hvor terskelen for å stikke innom er lav. Går dette bra, er målet å innføre en kommunedag i uka. 
 

Digitaliseringsstrategien er et helhetlig, overordnet og styrende dokument som favner utvikling av digitalisering og IT i kommunene. Gode og tilgjengelige digitale tjenester skal styrke region Nord-Gudbrandsdals og gi gode lokalsamfunn for våre innbyggere, næringsliv, besøkende og øvrige interessenter.