Lover og regler

De viktigste verktøyene vi har for å ta vare på verdifulle kulturminner er kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Disse gir føring for forvaltning av
kulturminnene våre, og er i hovedsak de to lovene som benyttes for å ta vare på verdifulle kulturminner.

Som plan- og bygningsmyndighet har kommunen en sentral rolle i forvaltningen av kulturarven.

Kulturminneloven
§ 1 Lovens formål “Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal
vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og
ressursforvaltning.”


Plan- og bygningsloven
§ 1-1 Lovens formål “Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale
oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.»

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 

“Plan- og bygningsmyndighetene skal utføre de oppgaver som de har etter denne lov med tilhørende forskrifter, herunder påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen.

Plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter
som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde."

Kulturloven
§ 1 Lovens formål “Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.”

Herunder §2 b) verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven gir den offentlige forvaltningen et ansvar knyttet til
kulturlandskap.


§ 33 Mål for områdevern «Verneområder på land, i vassdrag og i sjø etter dette kapitellet skal bidra til bevaring av natur preget av menneskers bruk gjennom tidene (kulturlandskap) eller som også har kulturhistoriske verdier, og tilrettelegging for bruk som bidrar til å opprettholde naturverdiene».

§ 36 Landskapsvernområder «Som landskapsvernområde kan vernes natur- eller kulturlandskap av økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller som er identitetsskapende. Til landskapet regnes også kulturminner som bidrar til landskapet egenart».

Regionale føringer
Oppland fylkeskommune har utarbeidet “Kulturarv forankrer og løfter Oppland –
kulturarvstrategi for Oppland 2015-2020
".
Planens overordnede mål fram mot 2020: “Kulturarven i Oppland skal være sikret for
fremtidige generasjoner. Den skal gi oss identitet og tilhørighet, være høyt verdsatt, og brukes som grunnlag for opplevelser og verdiskaping.”

Målet skal nås ved å:

  • Forvalte kulturarven i et helhetlig og langsiktig samfunnsperspektiv.
  • Ivareta hensynet til vern og utvikling på en balansert måte.
  • Bruke kulturarv som ressurs i utviklingsarbeid.
  • Legge til rette for at mangfoldet av kulturminner står sentralt i utviklingen av levende lokalsamfunn og som grunnlag for bred verdiskaping.
  • Styrke innsatsen mot ødeleggelse og skade på kulturminner som følge av klimaendringer.
  • Jobbe for at private eiere av kulturminner får bedre rammebetingelser.
  • Drive aktiv formidling.
  • Utvikle nye former for samhandling, både eksternt og internt.
  • Være aktiv i å påvirke nasjonal kulturminnepolitikk.

Nasjonale føringer
- St.meld.nr.16 (2004-2005) «Leve med kulturminner»
- St. meld. nr.35 (2012–2013) “Framtid med fotfeste — Kulturminnepolitikken
- St.meld.nr.26 (2006-2007) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand»