Vedtatt detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon

Kommunestyret i Sel har i møte 05.02.18, sak 1/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtatt detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon.

Planområdet ligger sentralt på Otta og omfatter i hovedsak Otta stasjon og skysstasjon.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Eventuell klage sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Eventuelt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.

Sakens dokumenter:

Vedtatt detaljreguleringsplan
Tittel Publisert Type
Planbeskrivelse

09.02.2018 Filtype
Planbestemmelser

09.02.2018 Filtype
Plankart

09.02.2018 Filtype
ROS-analyse

09.02.2018 Filtype
Utskrift av møtebok

09.02.2018 Filtype

Planen er også tilgjengelig på Sel Rådhus.