Tilsyn fra Fylkesmannen med tjenester til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykiske lidelse ROP

Fylkesmannen gjennomførte 27.11.17 systemrevisjon med tjenester til brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykiske lidelse i Sel kommune.  Tilsynet er landsomfattende på bestilling fra Statens helsetilsyn. 

Formålet med tilsynet er å vurdere om Sel kommune ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Psykisk helsetjeneste i kommunen og NAV har vært gjenstand for Revisjonen som omfatter undersøkelse om:

•    Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter.
•    Tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
•    Tiltakene er tilstrekkelig for å sikre at lovgivningen ivaretas.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser. I dette tilfellet har både brukere og ansatte vært inne til intervju. 

Det er påvist tre avvik:

1.    Brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Sel kommune får ikke forsvarlige helse- og omsorgstjenester tilpasset sitt behov. 
2.    Brukere med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Sel kommune får ikke forsvarlige tjenester slik at de kan mestre å bo i egen bolig. 
3.    Sel kommune sikrer ikke gjennom styring og kontroll at journal er utformet i samsvar med krav om forskrift om journalføring.

Psykisk helsetjenester opplever økende etterspørsel, og kartlegging viser at antall brukere innenfor psykisk helsetjenester har økt betydelig de senere årene. Sterkere brukerrettigheter og endrede behov er fulgt opp med nytt lovverk. Tilsynsrapporten fra fylkesmannen påpeker blant annet at systemet er ikke godt nok på plass, at det er uklare ansvarslinjer og manglende rammer som sikrer at tjenesten som gis forankres med vedtak, og dokumentasjon i journal.

Tilsyn og interne revisjoner er viktig for kommunen og skal bidra til at tjenestetilbudet innenfor enkeltområder er faglig tilfredsstillende og i tråd med lovkrav. Tilsyn skal medvirke til at befolkningens behov for tjenester blir ivaretatt, tjenestene blir drevet på en faglig forsvarlig måte, at svikt i tjenesteytingen forebygges og at ressursene i tjenestene blir brukt på en forsvarlig måte.

Rådmannen tar avvikene som er fremkommet på høyeste alvor. Det er nedsatt arbeidsgrupper som alt er i gang med å kartlegge og iverksette tiltak for å lukke avvikene. Plan for gjennomføring og tidslinje for dette arbeidet blir oversendt Fylkesmannen for godkjenning. 

For mer informasjon: 
Iren Ramsøy
kommunalsjef i Sel kommune. 
iren.ramsoy@sel.kommune.no
920 44 784