Supplerende vern - innspill som berører store verneområder

For å følge opp stortingsmeldingen Natur for livet (Meld.St. 14 (2015-2016) har Miljødirektoratet gitt fylkesmennene i oppdrag å identifisere områder som kan være aktuelle for supplerende vern, og derved bidra til å sikre at trua natur blir bedre ivaretatt.

På bakgrunn av fylkesmennenes innspill vil Miljødirektoratet innen 1.mai i år oversende sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Departementet vil deretter vurdere i hvilke områder det skal startes verneplanprosesser. Departementet vil da også vurdere om det eventuelt skal utarbeides en ny nasjonalparkplan på bakgrunn av foreslåtte områder. På Fylkesmannen i Innlandet sine sider kan du lese mer om dette, der finnes også liste over områder og lenke til nyhetssaken hos Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Innlandet sin liste over aktuelle arealer omfatter både mindre arealer med naturreservatkvaliteter, men også større arealer med nasjonalpark- og/eller landskapsvernkvaliteter. Det understrekes at listen kun bygger på rent naturfaglige kvaliteter som var oppdraget Fylkesmannen fikk. Andre samfunnsmessige vurderinger vil komme senere i prosessen hvis overordnede myndigheter velger å gå videre med den. Fylkesmannen forutsetter at de blir konsultert før denne avgjørelsen skal tas, fordi de kjenner best de lokale forholdene og andre viktige hensyn som bl.a. landbruk, bolig og næring.

Det understrekes også at det ikke er eksakte grenser som er tegnet inn på kart, og at disse vil kunne bli justert i eventuelle videre prosesser. Det var likevel nødvendig å tegne grenser for å stedfeste områdene på kart og få et anslag på hvor store arealene kan være. 

Utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark

  1. Utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark. Ut fra både arrondering og naturverdier kan nasjonalparkgrensa fra 1980 utvides. Arealene er beskrevet i utkast til forvaltningsplan som var på høring i 2007 (er fortsatt under revisjon), kap 5.1.2 (planen ligger her). Arealene kvalifiserer som enten nasjonalpark eller landskapsvern.
  2. Landskapsvern og noe naturreservat øst for Valdresflya/Sjodalen med Heimdalen, Sikkilsdalen, Grinningsdalen og eventuelt Refjell.

Områdene vises med turkis farge på kartet.

Klikk for stort bilde