Søknad om fylkeskommunale vassdragsmidler 2023

Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres også for 2023. Fristen for å søke om midler settes til 13.02.2023.

Beløpet som skal fordeles i 2023 er i størrelsesorden kr. 500 000,-. Det kan søkes om støtte til vassdragsrelaterte tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann og vassdragsnære arealer i hele fylket.

Søknaden må være skriftlig og inneholde:

  • navn på tiltaket
  • navn og adresse på tiltakshaver/-havere
  • lokalisering av tiltaket, primært med kart
  • beskrivelse av tiltaket
  • kostnadsoverslag med bidragsytere/finansieringsparter
  • framdriftsplan med eventuell etappeangivelser
  • eventuell sammenheng med andre lokale/kommunale/regionale planer og/eller tiltak
  • søknadsbeløp.

Midlene kan nyttes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte. Når tiltak ellers vurderes som likeverdige, vil de som kommer flere til gode bli prioritert framfor tiltak som kommer færre til gode. Dette vurderes relativt i forhold til brukergruppenes størrelse. Det vil også etterstrebes en geografisk fordeling av midlene.

Tilsagnenes virketid vil være tilsagnsåret pluss ett, dvs. ut 2024. Eventuelt tilskudd vil bli utbetalt i sin helhet først når tiltaket er ferdigstilt og sluttrapportert, dvs. senest innen utgangen av 2024. Fordelingen av vassdragsmidler vil bli gjenstand for politisk behandling i fylkeskommunen, og svar kan forventes i april – mai 2023.

Søknad om Fylkeskommunale Vassdragsmidler 2023 sendes til:

Innlandet fylkeskommune
Kommunal veiledning plan
v/Hanne Thingstadberget
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR

eller

post@innlandetfylke.no

Tilskuddsordningen er i utgangspunktet tilgjengelig for alle, og vi ber om at adressatene formidler dette brevet til andre aktuelle søkere i den grad slike er kjent. Eventuelle spørsmål kan rettes til Hanne Thingstadberget, tlf. 966 34 541.

 

Illustrasjonsbilde av elv og dal, fra Heidal - Klikk for stort bilde