Reguleringsendring E6 Kvam-Sjoa er vedtatt

Kommunestyret i Sel har i møte 30.10.17, sak 67/17, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtatt reguleringsendring for E6 Kvam – Sjoa.
Planområdet omfatter en reguleringsendring av E6 fra Sjoa i Sel kommune til Kvam i Nord-Fron kommune. Kommunestyret i Nord-Fron vedtok 19.09.17 reguleringsendringene for arealene i Nord-Fron kommune.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Eventuell klage sendes Sel kommune v/Plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Eventuelt krav om erstatning og innløsning må være satt frem innen tre år etter kunngjøring.