Oppstart av prosjekt Johan Nygårdsgate

I uke 2 vil det bli oppstart av prosjektet Johan Nygårds gate. Sel kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Johan Nygårds gate for å heve kvaliteten og kapasitet på ledningsnettet.

I tillegg ønsker kommunen å heve gatas standard og forbedre gatas uttrykk ved å legge mer til rette for handel og trivsel for myke trafikanter. Dette innebærer justering av gatas tverrsnitt fra tofelts kjørebane med langsgående parkering og smale fortau, til en gå/sykkelgate med bilen på besøk.

Arbeidene vil pågå fra innkjøring til Sagtunet og frem til krysset Johan Nygårds gate - Storgata.

Dette vil medføre endringer i dagens kjøremønster under hele anleggsperioden.

Utførende entreprenør er Hans Rosten AS

(klikk på bildet for å få større format)