Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen fra Bufdir er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Ordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Mer informasjon på Bufdir.no 

Søknadsskjemaet blir publisert 22. november 2019.

Sel kommune kan veilede i søknadsprosessen.
Kontaktperson: kommunalsjef Iren Ramsøy, iren.ramsoy@sel.kommune.no, tlf 92 04 47 84.

Søknadsfrist: 13. desember 2019