Kunngjøring av igangsatt planarbeid - detaljregulering Myrmoen

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9, kunngjøres det herved oppstart av detaljregulering for Myrmoen i Sel kommune. Planen er vurdert å være konsekvensutredningspliktig etter «Forskrift om konsekvensutredninger». I forbindelse med oppstart av planarbeidet blir også planprogram lagt ut til offentlig ettersyn.

Formålet med reguleringen er å sikre en helhetlig plan for Myrmoen med dagens hovedanlegg for omlasting og sortering av avfall, slambehandlingsanlegg og masseuttaksområde. Planen omfatter en utvidelse av område i sør med tanke på etablering av gjenvinningsstasjon for private husholdninger og for mindre næringsbedrifter.

Planområdet ligger på Myrmoen ved Fv. 436 ca 6 km vest for Otta sentrum, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 216/6, 213/9 og 213/20.

Kommentarer, merknader, opplysninger og evt. spørsmål angående det igangsatte planarbeidet rettes til Norconsult AS, Skansen 2E, 2670 Otta.
Epost: line.brana.bergum@norconsult.com

Frist for merknader og innspill til planarbeidet og planprogrammet er satt til 24.01.18.