HØRING

Høringsdokumentene om evt. endret skolestruktur gjennom sammenslåing av skolekretsene Sel og Otta er lagt ut på Sel kommune sin hjemmeside og Facebook.

Sel kommunestyre vedtok i forbindelse med budsjett – og økonomiplan 2018-2021, sak 79/17 følgende bestilling til rådmannen:

 

Kommunestyret ber rådmannen starte utredning av endret skolestruktur ved at skolekretsene Otta og Sel slås sammen til en skolekrets med skolekrets Otta. Basert på utredningen legger rådmannen fram sin tilrådning innen utgangen av 2. kvartal 2018. 

 

 

 

 

 

Høringsfrist: mandag 14. mai 2018.

 

 

Kaija Eide Drønen

Rådmann