Etterbruk Sel skule

Gjennom kommunestyrets vedtak i sak 37/18 ble skolekretsene Otta skole og Sel skule sammenslått med Otta som skolested. Endringen effektueres fra 1.8.19. 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak, ble det nedsatt en arbeidsgruppe/komite med representanter for Sel kommune og lokalsamfunnet som fikk følgende mandat:

a. Samle faktakunnskap om bygningsareal, bygningsmassens tekniske tilstand, vedlikeholdsbehov på kort og lengre sikt, størrelse på uteareal som kan omdisponeres hensyntatt Sel barnehage sitt behov. 

b. Presentere forslag om mulig, framtidig bruk av bygningsmasse og uteområde, jfr. næring, kultur, bolig, friområde mv. Arbeidsgruppa drøfter forslagene, men det er ikke forventet at forslagene skal prioriteres. 

c. Konkretisere behov for omregulering sammenholdt med forslagene til bruk, jfr. pkt. b. 

Nå foreligger en grundig rapport som gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Lokalsamfunnet på Sel har vært involvert på ulike måter i arbeidsgruppas prosess. Nå inviteres det til ytterligere involvering og innspill før saken fremmes til sluttbehandling i kommunestyret i juni 2019. Rapporten er sendt til Sel grendalag (som har videresendt til lag/foreninger) og Sel barnehage ved FAU. Det oppfordres også til innspill fra andre i lokalmiljøet.

  • Frist for innspill settes til 31.5.19. Disse sendes: postmottak@sel.kommune (merkes: Etterbruk Sel skule).
  • Eventuelle spørsmål knyttet til bygningsmassen/ønske om befaring eller besøk: Kontakt konstituert virksomhetsleder eiendom Jon Leirflaten (tlf. 41 53 72 89). Vedleggene til rapporten kan også fås på forespørsel.

Kontakt

Jon Leirflaten
Virksomhetsleder
Mobil 415 37 289