Detaljreguleringsplan Høgsetra hyttefelt - offentlig ettersyn

Sel formannskap har i møte 20.11.18, sak 116/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Høgsetra hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger på Høgsetra i Nedre Heidal.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse.

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no    

Frist for å komme med merknader er satt til 25.01.19.