Detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg - offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 26.06.18, sak 72/18, med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Thoøya grunnvannsanlegg ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget er også tilgjengelig på Sel rådhus.

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/ plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 31.08.18.

Dokument i saken:

Plankart (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser (PDF, 127 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Teknisk planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 6 MB)

KU naturmangfold (PDF, 3 MB)

Utskrift av møtebok (PDF, 2 MB)