Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteleiar Søre Grindstugu barnehage 976 05 695
Tenesteleiar Lalm barnehage

Barneverntenesta Vågå-Sel

Ansatte i avdelingen Barneverntenesta Vågå-Sel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 952 03 062
Fagleder 959 24 186
Barnevernkonsulent 904 78 924
Saksbehandler 477 01 196
Virksomhetsleiar Sel og Vågå barnevernteneste 415 37 287
Miljøarbeider 416 89 972
Saksbehandler 915 23 757
Saksbehandlar 480 75 924
Saksbehandler 918 58 377

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver - Skåppå Kunnskapspark 908 42 065

Kontaktperson ved spørsmål om etablering eller utvikling av næringsliv

Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal

Ansatte i avdelingen Felles innkjøpskontor for Nord-Gudbrandsdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Innkjøpskonsulent 986 33 634
Innkjøpsleiar 470 24 500

Fellestenester

Ansatte i avdelingen Fellestenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunal fakturering 61 29 36 52
Løns- og personalmedarbeidar 61 29 36 08 995 81 323
Konsulent personal og økonomi 61 29 36 14
IKT-konsulent 61 29 36 72 902 13 500
Prosjektleiar for eigedomsskatt 915 26 020
Konsulent økonomi 61 29 36 50
Servicetorgmedarbeidar 61 29 36 60 900 94 531
Servicetorgmedarbeidar 61 29 36 00
Informasjonskonsulent og varabrannsjef 61 29 36 09 901 41 975
Arkivansvarleg 61 29 36 10 996 42 620

Helse, omsorg, sosiale tenester

Ansatte i avdelingen Helse, omsorg, sosiale tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tildelingskontor 61 29 37 59
Tildelingskontor 61 29 37 65 911 34 358

Helse, omsorg, sosiale tenester - Heimetenesta

Ansatte i avdelingen Heimetenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kreftsjukepleiar 970 52 651
Avdelingsleiar heimetenesta 970 52 650
Vaktmeister 61 29 37 70 419 30 096
Ambulerande vaktmeister/husfar 948 23 785
Avdelingsleiar heimetenesta 907 06 834

Helse, omsorg, sosiale tenester - Helsesenteret

Ansatte i avdelingen Helsesenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitør 61 29 37 27 994 26 061
Jordmor 61 29 37 19 414 94 635

Døgnopen jordmorvakt - tlf 94 15 90 61

Fysioterapeut for barn og ungdom 61 29 37 54 954 82 265
Miljøterapeut 61 29 37 18 415 50 332
Psykiatrisk sjukepleiar 61 29 37 23 488 97 211
61 29 37 18 477 10 697
Helsesøster 61 29 37 17 400 35 139

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag, tysdag, torsdag og fredag

Ergoterapeut 61 29 37 00 488 93 996

Arbeider måndag - fredag, med fri annankvar onsdag.

Er også syn- og hørselskontakt i Vågå

Fysioterapeut 61 29 37 00 476 63 938
Fysioterapeut 61 29 37 00 476 63 938
Psykiatrisk sjukepleiar 61 29 37 67 474 88 310
Helsesøster 61 29 37 16 952 43 112

Er å treffe 8.00 - 15.30 - måndag-fredag

Miljøarbeidar 61 29 37 24 477 69 878
Tenesteleiar helsesenter 61 29 37 04 990 28 291
Logoped
Jordmor (vikar) 414 94 635

Helse, omsorg, sosiale tenester - Miljøterapitenesta

Ansatte i avdelingen Miljøterapitenesta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleiar 954 42 675
Tenesteleiar miljøterapitenesta 917 54 312
Avdelingsleiar

Helse, omsorg, sosiale tenester - Vågåheimen

Ansatte i avdelingen Vågåheimen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert avdelingsleiar 480 25 789
61 29 37 50
Tenesteleiar Vågåheimen 61 29 37 55
61 29 37 56

Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 61 29 36 16 902 67 763
Bibliotekassistent 902 29 550 928 63 525
979 81 762
Tenesteleiar 957 49 880

Ansvar for kino, kulturkalender, kulturarrangement, utleige av kulturhus og Vågåhallen

Leiar vaksenopplæringa 61 29 36 32
Leiar frivilligsentralen 61 29 37 88 482 63 761
Prosjektleiar Ullinsvin kunst-, kultur og kompetansesenter 61 29 36 11 996 93 921
Folkehelsekoordinator 996 93 818
Biblioteksjef 902 29 550 948 80 921
Ungdomskonsulent 917 99 894

Kultur, idrett og fritid - Vågå kulturskule

Ansatte i avdelingen Vågå kulturskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærar kulturskulen 992 52 101

Lærar i torader, trekkspel og piano

Lærar kulturskulen 975 94 918

Underviser i karusell - kunst

Lærar kulturskulen 916 84 376

Underviser i gitar, trommer, bass, 3. klasse korps, karusell musikk og teater

Paulo Macamo
Kulturskulerektor 61 29 36 27 901 58 217

Har administrativt ansvar for kulturskulen, og følgjer opp UKM. Underviser i fløyte og teater.

Anita Moe
Lærar kulturskulen 952 39 672

Messinggrupper, 3. klasse korps, samspel skulekorps

Lærar kulturskulen 469 35 033

Underviser i fiolin og cello

Ilona Szucs
Lærar kulturskulen 974 15 515

Underviser i karusell - dans

Landbrukskontoret

Ansatte i avdelingen Landbrukskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbruksjef Vågå, Lom og Skjåk 61 29 36 74 958 26 661
Landbruksrådgjevar 61 29 36 79 970 11 743
Konsulent 61 29 36 73 957 96 218
Konsulent 61 29 36 77 909 40 529
Skogbrukssjef Sel 994 51 073

Er i tillegg vilt- og fiskeansvarleg i Sel kommune

Landbrukssjef Vågå og Sel 61 29 36 71 920 41 410

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Vågå og Sel. Er også beredskapskoordinator i Vågå kommune.

Nav

Ansatte i avdelingen Nav
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regional gjeldsrådgiver 61 41 75 87
55 55 33 33
55 55 33 33
55 55 33 33
55 55 33 33
55 55 33 33
Leiar 55 55 33 33

Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordførar (Bygdalista) 907 60 753
Ordførar (AP) 61 29 36 05 916 43 500

Plan, byggesak, brann, tekniske tenester

Ansatte i avdelingen Plan, byggesak, brann, tekniske tenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brannsjef og feiar 61 29 36 85 913 46 044
Ingeniør kommunale bygg 61 29 36 62 414 10 112
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 17 909 90 488
Leiande vaktmeister 61 29 36 86 932 63 403
Leiande reinhaldar 61 29 36 84 902 24 468
Plan- og miljøvernrådgjevar 61 29 36 15
Brannmester 61 29 36 67 997 49 520
Ingeniør VARS 61 29 36 59 488 99 245

Kontaktperson for tenester knytt til veg, vatn, avlaup, renovasjon og septik

Ingeniør byggesak 61 29 36 68
Ingeniør kart og oppmåling 61 29 36 65

Rådmannens stab

Ansatte i avdelingen Rådmannens stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringskoordinator 61 29 37 58 990 28 322
Rådmann 61 29 36 29 901 32 335
Konstituert kommunalsjef 61 29 39 02
Kommunalsjef 61 29 36 63 414 74 046
Økonomisjef 61 29 36 58

Skatteoppkrevjaren for Ottadalen

Ansatte i avdelingen Skatteoppkrevjaren for Ottadalen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 29 36 56
Fagleiar arbeidsgjevarkontrollen 416 67 821
Skatteoppkrevjar 61 29 36 55
61 29 36 53

Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 29 38 00
Fungerande rektor Vågåmo skule 950 57 283
Fungerande rektor Vågå ungdomsskule 61 29 39 00
Rektor Vågåmo skule 61 29 36 03 977 50 049
Konstituert kommunalsjef 61 29 39 02
Rektor Lalm skule 995 89 612