A A A
Forsiden/Tema/Tekniske tjenester/Vei og trafikk

Vei og trafikk

Gatelys led
16. september 2015

Otta - først i verden med LED-lys i gangfelt

Otta sentrum er det første stedet i verden som tar i bruk LED-lys for å markere gangfelt.  I går kveld ble Goboled lyskasteren montert på lysmast ved fotgjengerovergangen ved Sagtunet- Øyavegen. Goboled lyskasteren er et prøveprosjekt og skal testes ut i to måneder framover

11. september 2015

Gatelys i Pillargurivegen

Gatelys i Pillargurivegen er ute av drift inntil Eidefoss får bardunert stolpene sine. Dette melder Teknisk drift.

10. september 2015

Oppfølging vedr. informasjon om vedlikehold av kommunale veier

 

I forbindelse med informasjonen som 8.september ble lagt ut på kommunens hjemmeside og Facebook-side vedr. strakstiltak og planlagte tiltak på noen av de kommunale veiene, er det kommet spørsmål om fremdrift på utbedringer av andre veier i kommunen. Det er derfor behov for en kort oppdatering av hvordan vi griper dette an:

Arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger (VA), i tråd med vedtatt hovedplan, pågår for fullt. I mange tilfeller ligger rør som må skiftes, i veifundamentet eller gateløpet. Det betyr at vi først må skifte vann- og avløpsrørene før vi kan renovere veien eller gata. Det foreligger en oversikt i kommunen over hvilke veier/gater dette gjelder. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen i høsthalvåret prioriteres det hvilke deler av rørnettet som skal skiftes de kommende årene. Når vi vet at veien/gata skal graves opp i nær framtid vil det ikke bli gjort større investeringer i oppgradering av veien/gata før etter at gravearbeidene er avsluttet. Det vil imidlertid være aktuelt å gjøre punktvise/strekningsvise tiltak for å bedre veiens/gatas funksjonalitet og forebygge trafikkulykker i påvente av sanering av ledningsnettet i grunnen.

Vi er nå i sluttfasen med å lage en egen hovedplan for kommunale veier der vi prioriterer når oppgraderinger av de ulike veiene/gatene skal skje. Denne planen vil bli koordinert med hovedplan for VA. Dette er viktig for å unngå situasjoner der veier blir oppgradert for så å bli gravd opp igjen kort tid etter for å legge nye ledninger. Vi samordner oss også med Eidefoss og Eidsiva Bredbånd. Endelig prioritering i hovedplanen for kommunale veier vil være klar i høst. Før planen legges fram til politisk behandling vil vi drøfte et utkast med styrene i boligvelforeningene og næringsforeningene i kommunen. Når planen er ferdig behandlet vil vi legge ut informasjon slik at alle kan få kunnskap om når utbedringene planlegges.

Strakstiltakene i høst iverksettes utfra en vurdering av funksjonalitet og trafikksikkerhet og er begynnelsen på en helhetlig oppgradering av det kommunale veinettet. I tillegg gjennomføres tidligere vedtatt asfaltering av noen veier.

Vi er klar over at etterslepet i forhold til vedlikehold av kommunale veier er stort. Det kunne derfor gjerne vært gjort et større arbeid nå.  Det er imidlertid snakk om et stort arbeid der vi først må få på plass nødvendig plangrunnlag og deretter prioritere penger i budsjettet for 2016 og de kommende årene.  

 

Rådmannen       

08. september 2015

Informasjon om utbedringer av kommunale veier i Sel kommune


Sel kommune har som kjent et stort etterslep på vedlikehold av kommunale veier.  I forbindelse med at kommunen nå er i gang med et omfattende arbeid med å renovere vann og avløpsnettet (VA), må vedlikehold av kommunens veier samstemmes med denne utbyggingen. Det er derfor nødvendig å ha en helhetlig og koordinert plan, slik at alle tiltak som blir iverksatt er vurdert i forhold til hverandre. Som en del av dette blir det nå utarbeidet en hovedplan for de kommunale veiene. Slik veistandarden er på flere av de kommunale veiene må det iverksettes tiltak for å sikre funksjonalitet og trafikksikkerhet av følgende områder:   

Otta sentrum: Det vil bli gjennomført punktlegging av asfaltdekke i deler av følgende gater:    
•    Storgata 
•    Olav Bismos gate 
•    Mullergata 
•    Johan Nygårdsgate 
•    Vognmannsgata 
•    Øyavegen, ved innkjøring til Nordan, Posten og Fiberprodukter m.m.   
•    Sandbumoen, legges ny asfalt i høyre kjørebane gjennom svingen ned mot E-6.
•    Det vil i tillegg blir gjennomført kantslått langs alle kommunale veier. 

Heidal: Kommunale grusveier i Øverbygdsvegen og Murudalsvegen vil bli høvlet og saltet.  

Når det gjelder oppgradering av øvrige kommunale grusveier, som for eksempel Loftsgård, vil dette bli vurdert i forbindelse med gjennomføring av plan for VA og asfaltering av disse veiene. 

Oppstart av de nevnte tiltakene blir fra uke 38 og framover. 


Informasjon om fremdrift rundt asfaltering av Kongsvegen og Kroken og Snippen
Asfaltering av disse veiene vil bli gjennomført i løpet av september.    

Informasjon rundt arbeidet i Skulegata og Mostuggugata
Her er arbeidet med å legge vann og avløp i gang. Det vil bli lagt fast dekke i november 2015, og asfaltering av disse gatene vil bli gjort våren / sommeren 2016.  

Formannskapet har i møte 8.september 2015 fått samme informasjon, og har gitt sin tilslutning til at det blir gitt en ekstra bevilgning til vedlikehold av kommunale veier.  

Rådmannen 

 

06. august 2015

Husk at du har ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel

Vedlikehold av hekker, busker og trær mot vei

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel (jf. Vegloven §31 og §43)

Vi håper alle gjennomfører nødvendig beskjæring slik at alle kan gå, sykle eller kjøre trygt forbi din eiendom. Husk det er snart skolestart.

Se vedlagte veilledning fra Statens vegvesen for mer informasjon om vedlikehold av hekker, busker og trær mot vei Klipp hekk og busker informasjon fra Statens vegvesen.pdf

17. april 2015

Tilbudskonkurranse VA-anlegg Otta sør

Sel kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i gatene Mostugugata og Skulegata på Otta i en samlet lengde på ca 400 meter. Gatene skal bygges opp med ny overbygning, dekker, kantstein, fortau og beplantning. Arbeidene skal utføres i perioden august 2015 - august 2016. Tiltaket klassifiseres i tiltaksklasse 2 iht. Pbl. Det avholdes tilbudsbefaring 20. april med oppmøte på Sel rådhus kl 13.

Tilbudskonkurransen er kunngjort på Doffin, ID-nr 524919, og konkurransegrunnlaget kan lastes ned direkte fra Doffin.

02. mars 2015

Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2015 – 2018

Trafikksikkerheitsplanen skal vere reiskap for kommunen til å planleggje tiltak langs kommunen sine vegar, og føre til betre sikkerheit for trafikantane.

08. januar 2014

Vinter og sommervedlikehold av veier 2013 - 2018

Her finner du oversikt over rodene (områdene) og telefonnummer til de ansvarlige entreprenørene på rodene.

08. januar 2014

Vintervedlikehold

Vi setter pris på tilbakemeldinger og tips fra publikum ang mangler på vintervedlikehold i kommunen. Mange lurer på hvem som eksempel har ansvaret for å strø i de ulike områdene. Vi har her samlet en del informasjon om vintervedlikehold.

30. januar 2013

Adressering av eiendommer

Sel kommune er nå ferdig med adressering av samtlige eiendommer i kommunen. Kommunen er den første i Gudbrandsdalen som ferdigstiller dette arbeidet, og nr. 3 i fylket.