A A A
Forsiden»Tjenester A-Å

Tjenester A-Å


Her finner du tjenestebeskrivelser med kontaktinformasjon til de ulike tjenestene.A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Abortsøknad - før tolvte svangerskapsuke
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Askespredning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barseltreff
Behandlingsreise til utlandet
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bilstønad
Bolig - bygging av ny
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Dagmamma - godkjenning
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi
Erstatning for husdyr drept eller skadet av rovvilt
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Gjødsling av skog - tilskudd
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukere - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenester i hjemmet
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjelpetiltak fra barnevernstenesten
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmeundervisning

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Informasjon og veiledning til pårørende
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunalt næringsfond
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram - NAV

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig husvære
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko (melding om)
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Naturskader - erstatning
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs
Ordensreglement i grunnskolen
Ordensreglement i videregående skole

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pasient- og brukerombudet
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Retten til tolk i helsetjenesten
Returordninger for avfall
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling alkohol
Sammenføyning av eiendom eller festegrunn
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Skogfond
Skogplanting - tilskudd
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til drenering - søknad
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning (rett til å jakte)
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp