A A A

Tilsyn fra Fylkesmannen

Sel og Vågå barnevernteneste hadde den 28. og 29.mars 2016 tilsyn fra Fylkesmannen i Oppland, og har nå mottatt en foreløpig rapport.

Sel og Vågå barnevernteneste hadde den 28. og 29.mars tilsyn fra Fylkesmannen i Oppland, og har nå mottatt en foreløpig rapport. Tilsynet hadde to hovedtemaer; den kommunale barneverntjenestens arbeid med undersøkelser jf. barnevernlovens § 4-3 og evaluering av hjelpetiltak for hjemmeboende barn jf. barnevernloven § 4-5.

Fylkesmannen ga tilbakemelding til barnevernet i Sel og Vågå om svært god kvalitet i arbeidet, men fant likevel grunn til å gi to avvik. Barnevernet er klar over at det har vært fristoversittelse i 7,69% (2 saker) av undersøkelsessakene, og er inneforstått med at dette er brudd på loven. Sel kommune ser at det kan gjøres ytterlige forbedringer i barnevernet i Sel og Vågå, men kan ikke se at det vært gjort brudd i forhold til gjeldende lov og mener dermed at grunnlaget for avvikene ikke er i samsvar med gjeldende regler.

Kommunen vil gjøre rede for dette i sitt svar til Fylkesmannen. Barneverntjenesten har hatt et svært krevende år med alvorlige og tidkrevende saker, samtidig som en har hatt en sterkt redusert bemanning grunnet sykemeldinger, noe som kan forklare fristoversittelse på undersøkelsessaker. Sel kommune har tatt dette til etterretning og gjort nødvendige grep for å avhjelpe den utfordrende personalsituasjonen ved kontoret. Barnevernet anser merknadene/avvikene fra Fylkesmannen som enkle å rette opp og dette arbeidet er allerede påbegynt.

Tips en venn Skriv ut