A A A
Forsiden»Tema»Asylsituasjonen»Status

Asylsituasjonen i Sel

I 2015 ankom et rekordhøyt antall asylsøkere til Norge, anslagsvis over 30.000. I tillegg er det et høyt antall personer som allerede er innvilget oppholdstillatelse og venter på mottak for å bli bosatt i en kommune.

Sel mottak legges ned 1. desember 2016

UDI legger ned 7000 mottaksplasser i Norge fordi asylstrømmen har vært mye mindre enn forventet til nå i år, og mange av dem som kom i fjor er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert. Sel mottak er et av mottakene som legges ned. De fleste kontraktene har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember. Mottaket holder frem med vanlig drift frem til da. Beboerne vil bli bosatt eller overflyttet til andre mottak fortløpende.

UDI planla først for 33.000 asylsøkere i år. Før sommeren ble dette redusert til 10.000. Holder ankomstene seg på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3.500 asylsøkere til Norge i år. I fjor kom det vel 31.000. UDI varslet før sommeren at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall asylmottak denne høsten, om antallet asylsøkere holdt seg på et lavt nivå.

UDI informerte vertskommuner og mottak 25. august. Fredag 26. august offentliggjorde Utlendingsdirektoratet (UDI) at 34 ordinære asylmottak skal legges ned. Det tilsvarer drøyt 5.100 mottaksplasser. Tre av disse mottakene er i Gudbrandsdalen. Mottaket på Raphamn i Sel er det største av dem med sine 187 plasser.

UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29 000 faste plasser og 6 200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk.

Hva er kommunens ansvar?

Drift av asylmottak er et statlig ansvar. Kommunen mottar informasjon fra UDI når de er i dialog med potensielle drivere av akuttinnkvartering og asylmottak. Kommunene kan ikke påvirke hvorvidt det skal etableres mottak i kommunen, driftsoperatøren trenger nødvendige tillatelser, men ingen politisk godkjenning, for å opprette et akuttmottak. Kommunen godkjenner bygg som skal brukes til akuttinnkvartering og asylmottak. Dette skjer i tråd med plan- og bygningsloven. Kommunen er ansvarlig for helse- og omsorgstilbudet til alle sine innbyggere og ved nye asylmottak betyr det at vertskommunen må stille med undervisning, barnehagetilbud, helsetilbud, tolk og barnevern.

KS om vertskommunenes ansvar for flyktninger

Status i Sel kommune

Sel kommune er et flerkulturelt samfunn med innbyggere fra til sammen 41 nasjoner. Flyktningsituasjonen i verden påvirker også vår kommune og vårt tjenesteapparat. Kommunen har 180 asylsøkere på Sel statlige mottak på Rondeslottet. Akuttinnkvarteringen på Rondane Spa ble stengt 18. februar 2016, og de rundt 260 beboerne ble overflyttet til andre mottak. Akuttinnkvartering er et midlertidig tiltak i påvente av plass på et mottak, og her er kommunens oppgave begrenset til å omfatte akutt helsehjelp og oppfølging av gravide.

Det flerkulturelle Sel

For å få til et godt flerkulturelt samfunn har Sel kommune startet et omfattende tverrfaglig arbeid for å fremme integrering. Det ene aspektet ved dette arbeidet er å dimensjonere opp tjenesteapparatet i kommunen til å kunne håndtere utfordringene som følger. I dette ligger blant annet å lære seg språket, å finne seg et sted å bo og å få seg et arbeid. Arbeidet med boligsosial plan, tilstrekkelig tilbud inne voksenopplæring og grunnskole, gode helsetilbud, mulighet for arbeidstrening og tilgjengelige fritidstilbud for alle er avgjørende for god integrering.

Det andre aspektet omhandler å jobbe for at kommunen skal være en katalysator for kulturbygging i Selsamfunnet. Arbeidet skal bygge broer mellom mennesker til beste for ei god utvikling av vår kommune. Planen "Det flerkulturelle Sel" skal opp til politisk behandling i januar 2016, og skal være et verktøy for samtlige etater i kommunen.

Tips en venn Skriv ut