A A A

Søknadsfrist 27.01.2016

Søknad om løyve til ervervsmessig transport med snøscooter på Høvringen

Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann, §5a,  lyser Sel kommune ut ett løyve for leiekjøring med snøscooter på Høvringen med varighet til 01.05.2017.

Ved tildeling av løyve blir det lagt vekt på å dekke det reelle transportbehovet, næringsmessig betydning og at transportøren er tilgjengelig for kjøring.

Det er en øvre aldersgrense på 70 år for tildelig av løyve. Kommunen krever at løyveinnehavere samarbeider slik at det blir mulig å få transport også i lavsesong og på ugunstige tidspunkt.
Søknaden må inneholde navn og adresse på søker og telefonnummer som skal brukes i forbindelse med et evt. løyve.

Søknad sendes: Sel kommune, 2670 Otta, eller postmottak@sel.kommune.no.

Søknadsfrist 27.01.2016.

Tips en venn Skriv ut