Sanering av vann- og avløpsledninger i Olav Bismosgate, sør for Skulegata. Ny gateutforming

I forbindelse med sanering av vann og avløpsledninger i Mostugugata og Skulegata har Sel kommune besluttet å starte opp med sanering av vann- og avløpsnettet i Olav Bismos gate. Planene omfatter utskifting av kommunale vann- og avløpsledninger i gata, og opparbeidelse av gata med ny asfalt, gatelys og beplantning.

Boligområdene i Otta Sør ble i sin tid bygd med separatsystem, men ledningene ble lagt delvis i barkomfylling og det har i senere år skapt store setninger på ledningsnettet og i gata. Nettet har etterhvert forfalt og man har fått driftsproblemer. Ledningene skal derfor skiftes ut, og gata opparbeides på nytt. Det skal legges to nye avløpsrør i gata. Ett rør kun for kloakk fra bebyggelsen (spillvannsledning) og ett rør for regn- og drensvann (overvannsledning). Spillvannet pumpes til renseanlegget, mens overvannet slippes ubehandlet ut i elva. I forbindelse med utskifting av gammelt avløpsnett vil man samtidig skifte ut eksisterende vannledninger og etablere brannkummer for å bedre brannberedskapen.

Gatene vil bli opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplaner og gatebruksplan for Otta sentrum. Olav Bismos gate blir opparbeidet med ny asfalt, granitt kantstein og nye gatelys.

Det blir også ryddet opp i parkeringssituasjonen i Olav Bismos gate.  Planen er at mellom parkeringslommene blir det etablert grønne lommer med beplantning. Dette er det ikke tatt en endelig avgjørelse på.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 17. mars 2016 av Eva Martinsen