A A A

Sanering av vann- og avløpsledninger i Olav Bismosgate, sør for Skulegata. Ny gateutforming

I forbindelse med sanering av vann og avløpsledninger i Mostugugata og Skulegata har Sel kommune besluttet å starte opp med sanering av vann- og avløpsnettet i Olav Bismos gate. Planene omfatter utskifting av kommunale vann- og avløpsledninger i gata, og opparbeidelse av gata med ny asfalt, gatelys og beplantning.

Boligområdene i Otta Sør ble i sin tid bygd med separatsystem, men ledningene ble lagt delvis i barkomfylling og det har i senere år skapt store setninger på ledningsnettet og i gata. Nettet har etterhvert forfalt og man har fått driftsproblemer. Ledningene skal derfor skiftes ut, og gata opparbeides på nytt. Det skal legges to nye avløpsrør i gata. Ett rør kun for kloakk fra bebyggelsen (spillvannsledning) og ett rør for regn- og drensvann (overvannsledning). Spillvannet pumpes til renseanlegget, mens overvannet slippes ubehandlet ut i elva. I forbindelse med utskifting av gammelt avløpsnett vil man samtidig skifte ut eksisterende vannledninger og etablere brannkummer for å bedre brannberedskapen.

Gatene vil bli opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplaner og gatebruksplan for Otta sentrum. Olav Bismos gate blir opparbeidet med ny asfalt, granitt kantstein og nye gatelys.

Det blir også ryddet opp i parkeringssituasjonen i Olav Bismos gate.  Planen er at mellom parkeringslommene blir det etablert grønne lommer med beplantning. Dette er det ikke tatt en endelig avgjørelse på.

Tips en venn Skriv ut