A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging

Sanering av VA-anlegg og opprusting av Johan Nygårds gate

Sel Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om sanering av VA-anlegg og opprusting av Johan Nygårds gate.
Konkurransen er kunngjort i veiledende kunngjøring på DOFFIN 31.05.17, kunngjøring nr. 157932. og legges ut i dag 7.7.2017 med fullstendig beskrivelse.

Opprusting av Johan Nygårds gate

Kort om anskaffelsen
Sel kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Johan Nygårds gate for å heve kvaliteten og kapasitet på ledningsnettet. I tillegg ønsker kommunen å heve gatas standard og forbedre gatas uttrykk ved å legge mer til rette for handel og trivsel for myke trafikanter. Dette innebærer justering av gatas tverrsnitt fra tofelts kjørebane med langsgående parkering og smale fortau, til en gå/sykkelgate med bilen på besøk.

Johan Nygårds gate er en av de viktigste handelsgatene i Otta sentrum, og leder publikum fra Otta-tunet inn til Storgata. Anleggsområdet er ca. 350 meter langt, og tverrsnittet mellom fasader er 14 meter bredt. Anlegget omfatter også sanering av VA-anlegg på Martnasplassen, parkeringsarealet mellom Otta-tunet og Johan Nygårds gate.

Entreprisen omfatter følgende fagområder:

  • Vannforsynings- og avløpsanlegg
  • Veg- og grunnarbeider
  • Landskapsutforming
  • Elektro

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget
Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristen utløp dersom han finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres.
Spørsmål må foreligge senest en uke før tilbudsfristen.

Elektronisk konkurransegjennomføring.

Spørsmål og svar håndteres i KGV-light.

Tips en venn Skriv ut