A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging/Prosjekt Otta som regionsenter

Prosjekt Otta som regionsenter

Blått skilt på Otta ysteri
25. august 2017

Kulturhistorisk skilting i Otta sentrum – de blå skiltene

Som en del av prosjektet «Utvikling av Otta som by og regionsenter» skal Sel kommune sette opp 25 kulturhistoriske skilt i Otta sentrum. Hensikten er å synliggjøre kulturhistorien der tingene skjedde. De blå skiltene suppleres med egne QR-kode skilt som gir tilgang til nettsiden selhistorie.no for mer informasjon om bygningen eller gata. Sel kommune er første kommunen som tar i bruk QR-koder i sammenheng med de blå skiltene.

12. mai 2017

Gateutforming Johan Nygårdsgate

Mandag 8. mai vedtok Sel kommunestyre ny gateutforming for Johan Nygårds gate. Etter vurdering av innkomne innspill og drøfting av aktuelle problemstillinger ble rådmannens forslag til vedtak av prinsippet i justert alternativ 1 vedtatt.

Illustrasjon langs elven - elvepromenade
26. april 2017

Arbeid med elvepromenaden i gang

I forbindelse med prosjektet «utvikling av Otta som regionsenter» er et av målene å etablere en sammenhengende og attraktiv grønn forbindelse langs Lågen og Ottaelva. 
Vi er nå inne i en realiseringsfase av prosjektet og gjennomføring av elvepromenaden vil skje etappevis. 
Målet er en sammenhengende elvepromenade fra Otta kjørebru til Loftsgårdsbru med kobling til eksisterende gang- og sykkelveg videre nordover langs Lågen.

Nye Johan Nygårds gate?
29. mars 2017

Sel kommune ønsker tilbakemelding fra innbyggerne

Er dette nye Johan Nygårdsgate, hva mener du?

Sel kommune skal fornye vann- og avløpsnettet i Johan Nygårdsgate nord for Storgata. Arbeidet er planlagt igangsatt i 2017. I den forbindelse skal denne delen av Johan Nygårdsgate fornyes i 2018 med ny gateutforming. Det er utarbeidet tre alternative løsningsforslag. Sel kommune ønsker å høre hva du tenker? Hva er viktig for deg? Og hvilket alternativ mener du er det beste for Otta? Kom med innspill og tilbakemeldinger innen 3 april.

 

Åpent møte - utvikling av Otta som regionsenter
10. mars 2017

Presentasjon fra møtet

Åpent møte «Utvikling av Otta som regionsenter»

Åpent møte ble avviklet på Thon Hotel Otta den 7. mars. Det var godt frammøte med rundt 70 personer, noe som viser et stort engasjement for videre utvikling av Otta sentrum. Det ble på møtet gitt en statusoppdatering på reguleringsplanarbeid i sentrum og i regionsenterprosjektet.

Illustrasjon_åpent_møte_28.10.15
09. mars 2017

Nå starter arbeidet med Elvepromenaden

Sel kommune har denne uken signert kontrakt med Åge Haverstad AS om utbygging av første parsell av Elvepromenaden. Først parsell går fra Loftgårdsbrua og til sørenden av Müllersgate. Gangvegen vil anlegges med grusdekke. Det vil også bli belysning og benker.

Arbeidene vil påbegynnes ved påske og ferdigstilles til høsten.

Bilde2_350x267
08. desember 2016

Lyssetting av kornsiloen på Otta

I forbindelse med julegateåpningen torsdag 24. november kunne vi endelig slå på lysene til installasjonen -=O=-, på kornsiloen på Otta.

FerdSEL
08. november 2016

Kartlegging av universell utforming på Otta med sjekklister

Sel kommune i samarbeid med Oppland fylkeskommune gjennomførte et prosjekt for kompetansebygging innen for universell utforming i 2011. Prosjektet innebar en kartlegging av Otta sentrum, som en «case» og læringsarena for universell utforming i et kommunesenter.  Prosjektet resulterte bl.a. i en presentasjon som sammenfaller resultatene i en visuell fremstilling og sjekklister som er et viktig verktøy for kvalitetssikring for universell utforming av utearealer.

Skisse Mostugugata og parken
27. mai 2016

Nå skjer det i Mostugugata!

I opparbeidelsen av Mostugugata vektlegges universell utforming. Med bakgrunn i dette blir arealet hvor det i dag er parkering inn mot parken, tatt i bruk til bedre opparbeidet gangareal, som en tryggere forbindelse til Skulegata.

For å utnytte arealet mellom fortau og parken, åpnes parken opp ved å erstatte deler av eksisterende mur med en sittetrapp i skiferblokk. Det tilrettelegges dessuten med lys, benker og planter. I henhold til planen for opparbeidelse av Mostugugata blir det videre opparbeidet gateparkering integrert med grøntstrukturen på østsiden av gata.

Bilde fra åpent møte på Thon Hotel Otta
21. april 2016

Fullt hus på åpent møte om utvikling av Otta som regionsenter

Det måtte bæres inn ekstra stoler i Kongressalen på Thon hotell Otta i går kveld (20.04.) for at alle frammøtte skulle få plass! Det ble en flott kveld med informasjon om kommunens arbeid,