Illustrasjon Det fleirkulturelle Sel

Vedtatt i kommunestyret 20.03.17

Plan for "Det fleirkulturelle Sel"

I mandatet for planen blir følgjande spørsmål stilt: Korleis skape ein heilskapleg kultur i organisasjon og samfunn som fremjar integrering og involvering? Planen tek for seg dei ulike tenesteområda si tverrsektorielle tilnærming før den drøfter samarbeid med ulike aktørar som er viktig for at ein i fellesskap skal lukkast.

Før handlingsdelen blir planen avrunda slik: Det er heilt nødvendig at «heile kommunen» - ikkje berre Sel kommune som verksemd, men heile samfunnet, næringslivet og frivillig sektor og ikkje minst den einskilde flyktning sjølv, melder seg på og deltek aktivt i prosessen med integrering av flyktningar.

Last ned heile planen her (pdf)

Tips en venn Skriv ut
Publisert 24. april 2017 av Eva Martinsen | Oppdatert 25. april 2017