Oppsummering etter flom og rashendelser mai 2013

Oppsummering av arbeidet i Sel kommune etter flom og rashendelser mai 2013. Det presiseres innledningsvis at oppsummeringen ikke er uttømmende, og det oppfordres til å ta kontakt med Sel kommune dersom det er skader eller bekymring for forverring av situasjon i konkrete områder.


I løpet av uke 23 ble det gjennomført befaringer i de ulike delene av kommunen for å skaffe en oversikt over de hendelsene som i stor grad var rapportert inn i dagene 22.- 23.mai.

Hovedfokus under disse befaringene var særlig liv og helse, dvs. vurdere om det var hendelser som direkte truet bebyggelse, og dermed kunne representere en fare ved forverring av situasjon.

Hovedinntrykket er at de fleste masseutglidninger og ras ikke er en direkte trussel mot eksisterende bebyggelse, men dette vil bli ytterligere kvalitetssikret.

Det er særlig 2 jordskred i Otta-området som er av større dimensjon og som begge gjorde skade på boligeiendommer. Dette gjelder skredet i Ola Dahlsgate samt skredet fra Midtlien mot Kleivrud Mellem.

Når det gjelder de to boligeiendommene i Ola Dahlsgate som ble direkte rammet er det bestilt en sakkyndig rapport fra geologer som har vært på stedet. Kommunene avventer denne rapporten og vil evt. kunne fatte de nødvendige vedtak for oppfølging av sakene i løpet av juni.Etter hendelsene i 2011 ble det anmodet NVE om bistand til sikringsanlegg på en rekke steder rundt om i kommunen.
 

Ferdige anlegg:
Øiabekken (Nedre Heidal)
Rudibekken (Sel)
Solhjemsåa(Otta)
Selsjordbekken(Otta)
Skredsikring ved Sørnesset.

Pågående arbeid:
Geitåa (Sel)
Haredalsåa(Otta)

Prosjekterte anlegg som ikke er utført :
Rinda elv (Ved Jotunheimen feriesenter, Heidal)
Mælumsåa
Vangsåa
Skjennabekken
Svartholbekken
Storskriubekken
Grotbekken
Nystugubekken.
Det er foretatt strakstiltak i noen av de ovennevnte bekker/åer i 2011.

Planer under arbeid:
Sjoa elv i Nedre Heidal, tettstedssikring Otta sentrum, Nedre Dahle og Nysæterjordet, Otta.
Nordre og Søre Kollobekken, Otta samt flomskredsikring i del av Steindalsvegen/Brattråket på Otta.

Gjennomgangen av sikringsanleggene  i uke 23 viser at det er behov for forsterkede tiltak i Solhjemsåa samt noe justering av skredsikringsanlegget ved Sørnesset.

Rinda elv gjorde større skader nå enn i 2011, Mælumsåa skapte utfordringer for bl.a. Jernbaneverket og det ble satt under vann betydelige jordbruksarealer trolig som følge av manglende gjennomføring av de planlagte tiltak.

I Vangsåa, Svartholbekken og Storskriubekken utvidet skadeomfanget seg i forhold til situasjon etter 2011.

Sjoa elv og Horgebekken medførte skader i Nedre Heidal, det samme gjorde Robekken og flere andre bekker i samme området.

På Nedre Dahle oppstod den samme situasjon som i 2008 og 2011, da hovedsakelig grunnet stor vannføring og masseføring fra tidligere skredområde.

Ovenfor Nyseterjordet mot Dalelien gikk det også denne gangen mindre jordskred som stoppet i terrenget overfor bebyggelsen.

I Kollobekken overfor og gjennom Bekken boligområde utvidet skadeomfanget seg noe i forhold til situasjon i 2011. De strakstiltak som var gjennomført i området der Søre Kollobekken føres over mot Nordre Kollobekken fungerte, selv om det er store erosjonssår i området, noe som forklarer noe av massetransporten i bekken videre nedover.

Ottaelva og Lågen ved Otta sentrum forårsaket ikke vesentlige skader, grunnvannsnivået i sentrum steg opp og forårsaket vann i kjellere og noe oversvømmet areal på de laveste punktene.

I området Steindalsvegen/Brattråket ble 2 boligeiendommer kondemnert etter hendelsene i 2011. Det er gjennomført noen strakstiltak i området, men bebyggelsen nedstrøms det tidligere skredområdet må sikres.

 

Gjennomgangen er på ingen måte uttømmende, det er store skader på boligbebyggelse på Sandbumoen, Olav Kringensveg, Granfeltet og Svelstad på Otta og det vil være mange andre skader som kommunen ikke kjenner til da de er rapportert direkte til forsikringsselskap.

Når det gjelder naturskader er det pr. 04.06. meldt inn rundt 100 saker til Sel lensmannskontor.
Takseringsarbeidet på disse sakene startet opp den 04.06.

 

Kommunal infrastruktur
I akuttfasen oppfordret Sel kommune om at drikkevann skulle kokes. Dette var en forholdsregel, og skyldtes ikke konkrete påvisninger av forurensning. Samtlige vannverk i kommunen fungerte som forutsatt og det er heller ikke registrert skade på vannverksinstallasjoner i ettertid.

Når det gjelder avløpsnettet vil flom i Otta og Lågen medføre innlekkasje av mye grunnvann, noe som særlig skaper utfordringer i pumpestasjonene. Avløpsvannet vil i store flomsituasjoner gå i overløp direkte til vassdragene. Dette er «normalt» og rapporteres til Fylkesmannen i Oppland i hht. fastlagte prosedyrer. Det er ikke registrert store skader på avløpsnettet i etterkant av flomsituasjon, selv om ledningen mellom Mysusæter og Selsverket også denne gangen ble avdekket  pga. erosjon.

Avløpsledningen mellom Raphamn og Selsverket vil bli nærmere undersøkt for å kvalitetssikre tilstand.

Kommunalt vegnett er det som fikk de største skadene, Øverbygdsvegen i Heidal ble hardest rammet, denne måtte graves over flere steder, sidebekker tettet stikkrenner og det oppstod følgeskader flere steder.

I boligområde Svelstad oppstod en svært kritisk situasjon da stikkrennene i Rondanevegen tettet og vannet ble ledet direkte mot skredrenna fra 2011. Vegen ble gravd over, men da var skadene i Svelstad allerede skjedd. Vegnettet i Svelstad er nærmest rasert.

Rostvegen på Sel fikk også noe skade, men samtlige veger ble satt i kjørbar stand så snart det lot seg gjøre.

Behovet for nye sikringsanlegg mot bebyggelse
Sel kommune har fått lovnader fra NVE om at planene for sikring av Otta sentrum skal foreligge i løpet av høsten 2013. NVE har opplyst at det også arbeides med planer for sikring av bebyggelsen mellom Sjoa elv og fylkesveg 257  i Nedre Heidal.

I tillegg til de anlegg som allerede er nevnt vil det være behov for å melde inn bistandsanmodning om flere sikringsanlegg til NVE.

Dette vil bl.a. gjelde for ett bolighus i Olav Kringensvei, og bebyggelsen langs fylkesveg  435, Selsvegen mellom Otta og  Selsverket. Flere av de mindre bekkene som har stort skadepotensiale må også vurderes nærmere, som f.eks Kvernbekken i Nedre Heidal og område langs Liavegen på Otta.

Det vil ta noe tid å få sendt behov for sikringstiltak til NVE, alle som mener de har behov for sikringstiltak bes ta kontakt med Sel kommune da alle disse bistandsanmodningene skal gå via kommunen.

De befaringer som Sel kommune gjennomførte i uke 22 rapporteres til NVE i uke 23 der disse er rett instans for videre undersøkelser. På eget initiativ har Sel kommune bedt om bistand fra geolog for nærmere vurdering av behovet for sikringstiltak og håndtering av overvann. Områdene for slike undersøkelser er ikke prioritert enda.
 

Kontakttelefoner i Sel kommune:

Ola Næprud tlf. 91712073  (Beredskap generelt)

Bjørn Aabakken tlf. 97738314 (Veg, vann og avløp)

Vakttelefoner:
Teknisk vakt: tlf 901 56 686
Vaktnummer for brannvesenet i Sel: tlf 414 09 071
Legevakt: tlf 61 700 800
Psykososialt kriseteam: tlf 415 37 291

Hvordan melde skade:

Inntil 5 dekar:
Gjelder skaden boligeiendom på inntil 5 dekar skal skade meldes til eget forsikringsselskap

Over 5 dekar:
Skade på eiendom over 5 dekar skal meldes som naturskade til lensmannskontoret, helst ved personlig oppmøte.
Skader som er direkte forårsaket av bekker, åer og/eller jordskred og  som krever større sikringsanlegg skal meldes til NVE via Sel kommune. I tvilstilfeller avklarer naturskadefondet og NVE hvem som skal håndtere saken.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 05. juni 2013 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 04. juli 2013