A A A
Forsiden/Tema/Skole og utdanning/Otta læringssenter/Læringssenteret

Opplæringsløp

Læringssenteret tilbyr fem ulike opplæringsløp:

  • Introduksjonsordningen
  • Norsk for bosatte 3 nivå
  • Norsk for asylsøkere
  • Norsk for arbeidsinnvandrere
  • Grunnskoleopplæring for voksne

Introduksjonsordningen

Introduksjonsprogrammet følger Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.
Programmet er helårlig og på fulltid. Formålet med programmet er å styrke innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og samfunnslivet.
Otta Læringssenter har pr i dag 35 personer på introduksjonsprogrammet. De får opplæring i norsk og samfunnsfag. I tillegg skal de også ha språkpraksis.

 

Norsk for bosatte - 3. nivå

Otta læringssenter har ansvar for å gjennomføre norskprøven. Du kan melde deg opp til norskprøven på nivå A1/A2 eller A2/B1. Fra desember 2015 vil vi også arrangere prøver på nivå B1/B2. Du trenger B2-nivå for å søke opptak til høyskoler og universiteter i Norge.

Vi arrangerer både muntlig og skriftlig prøve. Prøvene gjennomføres to ganger i året. I mai/juni og i desember. Fristen for å melde seg til prøve nå i vår er 22. april.
For å melde deg opp til norskprøven kan du ta kontakt med læringssenteret ved Anita Melle, e-post anita.melle@sel.kommune.no.

 

Norsk for asylsøkere

Det er vertskommunen for asylmottaket som har ansvar for at asylsøkerne får et tilbud om norskopplæring.
Opplæringa skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
Asylsøkere kan få inntil 250 timer opplæring i norsk, men de har ingen lovfestet rett og plikt til norskopplæring. Dette gjelder alle asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak.
Asylsøkere som får innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse, vil bli omfattet av ordningen med rett og plikt. Dette innebærer at de har rett og plikt til nye 600 timer i norsk og samfunnsfag, i tillegg til den norskopplæringen de allerede har fått som asylsøker. 
 
Otta Læringssenter tilbyr i dag 9 timer i uka fordelt på 3 dager. Elevene er fordelt på 6 grupper som er delt inn etter nivå. Vi har alt fra analfabeter til A2 elever.
Norskopplæringa skal gi elevene kunnskap innen ulike tema, grammatikk og kommunikative ferdigheter.
 
Vi tilbyr også kurs i 50 timer samfunnskunnskap. Dette blir arrangert på dagtid, et par ganger i året. Kommunen har ikke plikt til å tilby asylsøkerne disse timene i samfunnskunnskap på et språk deltakerne forstår.

 

Norsk for arbeidsinnvandrere

Ta kontakt med læringssenteret hvis du er interessert i norskkurs om kvelden eller kurs på nivå B2 på dagtid.

Hvis det er nok påmeldte blir det kurs på nivå A1 og A2, eventuelt også B1, på kveldstid. Kursene går over 10 uker, to kvelder hver uke, til sammen 60 timer. Vi har pleid å starte opp i september og i slutten av januar. Du betaler for kurset og kjøper lærebøkene selv.

Kurs på nivå B2 har vi pleid å ha på dagtid, onsdag mellom 09.00 og 11.30. Vi starter i september og avslutter i april. Vi har hittil jobbet fram mot den såkalte «Bergenstesten» - test i norsk på høyere nivå, men fra desember 2015 kan du altså ta norskprøven her på læringssenteret for å få nivå B2.

 

Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskoleopplæringen vil gi deg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre videregående opplæring, følge med på hva barna dine lærer på skolen og å bli en aktiv deltaker i samfunnet.

Otta Læringssenter startet opp i 2005 med to-årlig grunnskole (den gang Sel Voksenopplæring), og ble formelt godkjent som grunnskole for voksne i 2009 både av Udir og Lånekassen. Siden oppstarten har alle kommunene i regionen + Nord-Fron kjøpt plasser hos oss, og vi er nå etablert som en regional tilbyder av denne tjenesten. Vi arbeider ut fra Opplæringsloven kapittel 4A; Opplæring spesielt organisert for voksne. Vårt arbeid i denne sammenhengen er lovfesta i §4A-1; Rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Otta Læringssenter har fra høsten 2014 startet med et tre-årlig grunnskoleløp, der trinn 1 er et forsterket tilbud til de elevene som trenger mer norskopplæring og innføring i de ulike fagene (Norskopplæring med fag). Trinn 2 og 3 blir dermed eksamensrettet grunnskoleløp.

Vi gir undervisning i fagene norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk. Undervisningen er på dagtid. 

Det er undervisning 26 timer per uke, hverdager fra kl 08.30 til 14.00. Det er obligatorisk oppmøte. Vi følger skoleruta for grunnskolen i Sel. 

Eksamen som for ordinær grunnskole.

Kriterier

Du må være over opplæringspliktig alder og ha behov for grunnskoleopplæring. Ungdom som har fullført grunnskolen (og som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1), har ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne.

Minoritetsspråklige som søker på eksamensrettet grunnskole må ha gyldig oppholdstillatelse, gjennomført den første norskopplæringen og bestått norsk- prøve A2. Elever som søker på 1. trinn bør ha en viss basiskunnskap i norsk for best mulig utbytte av opplæringen.

Noen fag eller flere

Du kan selv bestemme hvor mange fag du vil ta i samråd med skolen, og dine kunnskaper og ferdigheter i fagene bestemmer hvor lang opplæringstid du trenger. Dette avgjøres ved en kartlegging som du innkalles til etter at søknaden er sendt. Kartleggingen blir i fagene norsk, engelsk og matematikk. Før opplæringen starter, vil du få tilsendt informasjon og innkalling til en slik kartleggingssamtale-/test. Denne blir i månedsskiftet april/mai 2015.

Tilbud

Grunnskolen for voksne er komprimert til maksimalt 3 trinn, og gir opplæring i fem fag etter lokale læreplaner bygd på kompetansemålene i Kunnskapsløftet -06. Resultatene fra kartlegging ved innsøking plasserer elev på aktuelt trinn ut fra nivå i fag.

1. trinn; Norskopplæring med fag (26t/u):   

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter (8t/u)
Norsk (4t/u)
Matematikk (6t/u)
Samfunnsfag (4t/u)
Naturfag (4t/u)


2. og 3. trinn; Komprimert eksamensrettet 2-årig grunnskole (26t/u):

Norsk (7t/u)
Engelsk (5t/u)  
Matematikk (6t/u) 
Samfunnsfag (4t/u)
Naturfag (4t/u) 

Grunnleggende ferdigheter

Voksne har i følge opplæringsloven rett til grunnskoleopplæring. Denne retten inkluderer rett til opplæring i de grunnleggende ferdighetene:

  • å kunne uttrykke seg muntlig
  • å kunne skrive
  • å kunne lese
  • å kunne regne
  • å kunne bruke digitale verktøy

Vox har utviklet læringsmål i grunnleggende ferdigheter for voksne
Læringsmålene er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet. 

Opplæringen i de grunnleggende ferdighetene skal som hovedregel skje innenfor rammen av de til enhver gjeldende  læreplanene for de fem fagene i Kunnskapsløftet som ellers må til for å få vitnemål for voksne.
 

Lån og stipend til grunnskoleutdanning

Alle voksne (over 16 år) har rett til lån og eller stipend når de går i eksamensrettet grunnskole. De som bor sammen med mor eller far får ikke stipend. Pengene får du som lån, men 40 prosent av lånet blir gjort om til stipend når du har bestått eksamen. Stipend er penger du får, men lånet må du betale tilbake. Du kan få støtte i maksimum 4 år. Hvis du tar alle 5 grunnskolefagene er du fulltidsstudent og kan søke fullt lån. Les mer om lån og stipend her.
 

Søknadsfrist

Nye elever bør søke innen 1. april. I 2017 starter skolen 21. august. Vi tar i mot søknader hele året, og elever kan gå inn i klasser som har startet hvis det er plass i klassen og når vi ser at det kan fungere.
Her finner du søknadsskjema.

Tips en venn Skriv ut