Oppfølging vedr. informasjon om vedlikehold av kommunale veier

 

I forbindelse med informasjonen som 8.september ble lagt ut på kommunens hjemmeside og Facebook-side vedr. strakstiltak og planlagte tiltak på noen av de kommunale veiene, er det kommet spørsmål om fremdrift på utbedringer av andre veier i kommunen. Det er derfor behov for en kort oppdatering av hvordan vi griper dette an:

Arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger (VA), i tråd med vedtatt hovedplan, pågår for fullt. I mange tilfeller ligger rør som må skiftes, i veifundamentet eller gateløpet. Det betyr at vi først må skifte vann- og avløpsrørene før vi kan renovere veien eller gata. Det foreligger en oversikt i kommunen over hvilke veier/gater dette gjelder. I forbindelse med den årlige budsjettprosessen i høsthalvåret prioriteres det hvilke deler av rørnettet som skal skiftes de kommende årene. Når vi vet at veien/gata skal graves opp i nær framtid vil det ikke bli gjort større investeringer i oppgradering av veien/gata før etter at gravearbeidene er avsluttet. Det vil imidlertid være aktuelt å gjøre punktvise/strekningsvise tiltak for å bedre veiens/gatas funksjonalitet og forebygge trafikkulykker i påvente av sanering av ledningsnettet i grunnen.

Vi er nå i sluttfasen med å lage en egen hovedplan for kommunale veier der vi prioriterer når oppgraderinger av de ulike veiene/gatene skal skje. Denne planen vil bli koordinert med hovedplan for VA. Dette er viktig for å unngå situasjoner der veier blir oppgradert for så å bli gravd opp igjen kort tid etter for å legge nye ledninger. Vi samordner oss også med Eidefoss og Eidsiva Bredbånd. Endelig prioritering i hovedplanen for kommunale veier vil være klar i høst. Før planen legges fram til politisk behandling vil vi drøfte et utkast med styrene i boligvelforeningene og næringsforeningene i kommunen. Når planen er ferdig behandlet vil vi legge ut informasjon slik at alle kan få kunnskap om når utbedringene planlegges.

Strakstiltakene i høst iverksettes utfra en vurdering av funksjonalitet og trafikksikkerhet og er begynnelsen på en helhetlig oppgradering av det kommunale veinettet. I tillegg gjennomføres tidligere vedtatt asfaltering av noen veier.

Vi er klar over at etterslepet i forhold til vedlikehold av kommunale veier er stort. Det kunne derfor gjerne vært gjort et større arbeid nå.  Det er imidlertid snakk om et stort arbeid der vi først må få på plass nødvendig plangrunnlag og deretter prioritere penger i budsjettet for 2016 og de kommende årene.  

 

Rådmannen       

Tips en venn Skriv ut
Publisert 10. september 2015 av Anders Teigen | Oppdatert 10. september 2015