A A A
Forsiden»Tema»Asylsituasjonen»Mottak og bosetting

Mottak og bosetting i Sel

I Sel kommune har vi nå ett ordinært mottak. Dette befinner seg på tidligere Rondeslottet høyfjellshotell på Raphamn. Mottaket legges ned 1. desember 2016.

Sel statlige mottak Rondeslottet

Det er Ostra Consult som er driftsoperatør på Rondeslottet/Sel statlige mottak. Pr. 1. januar 2016 har de 247 mottaksplasser fordelt på flere steder. Pr. 20.11.15 bor det 180 personer på Rondeslottet.

De som bor på det ordinære mottaket kan risikere å bli boende i en lengre tid, noe som gir de flere rettigheter. Barna har rett på skole og barnehage (4-5 åringer). De voksne har tilbud om norskopplæring i et begrenset omfang. Alle har rett på helsetjenester ved behov. Beboerne på ordinære mottak får penger til å kjøpe mat, klær og nødvendighetsartikler. Summen varierer ut fra asylstatus og familiestørrelse, og er meget begrenset.

Kontaktinformasjon:

Sel statlige mottak

Rondeslottet, 2670 Otta

Tlf: 61 23 39 00

Bosetting av flyktninger i Sel

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å finne en egnet bosettingskommune til personer som har fått innvilget et lovlig opphold fra Utlendingsdirektoratet (UDI). IMDi anmoder norske kommuner om å bosette et gitt antall flyktninger.

Anmodningene om bosetting av flyktninger skal behandles politisk. Kommunestyret i Sel kommune har vedtatt at kommunen skal bosette 45 flyktninger i perioden 2015-2016. I tillegg kommer familiegjenforente personer.

Når flyktningene blir bosatt, får de tilbud om et introduksjonsprogram over 1-3 år. Da får de rett til norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, innføring i det norske arbeidsliv m.m. Mens de er i introduksjonsprogrammet får de stønad til livsopphold, som skal dekke husleie, srømutgifter, mat m.m. Denne satsen er utregnet etter minstepensjonssatsen på 2G. I løpet av introduksjonsprogrammet blir de overført til NAV som jobbsøker.

Det er flyktningkonsulenten som følger opp arbeidet rundt hver flyktning mens de er på dette programmet. Deretter går det inn i NAV sine oppgaver.

Leiligheter til flyktninger

Sel kommune har i oppgave å skaffe leiligheter til flyktningene, og ha oppfølging i bolig i etableringsfasen.

Bruk av bygninger som asylmottak

Det å bruke eksisterende bygninger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger som er av betydning både for kommunale bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak. På denne siden har vi samlet informasjon om hva som gjelder etter plan- og bygningsloven ved bruk av bygninger til asylmottak. Her finner dere rundskriv, tolkningsuttalelser og svar på spørsmål som departementet har fått.

Les mer på regjeringen.no

Tips en venn Skriv ut