A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Mobbing - mottiltak

Generelt

Beskrivelse

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elever og foresatte har rett til å bli hørt, å bli informert og til å delta i planlegging og gjennomføring av et godt og trygt skolemiljø.

Alle ansatte ved skolen har plikt til å følge med, undersøke, varsle og eventuelt gripe inn så snart som mulig dersom de får kunnskap eller mistanke om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering. 

Ved tiltak mot mobbing skal skolen lage en skriftlig plan og skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle skolens aktivitetsplikt.

Målgruppe

  • Elever i grunnskolen og videregående skole
  • Elever som benytter skolefritidsordningen og leksehjelpordninger

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Du bestemmer
Hvordan avdekke mobbing
Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
Klage på mobbing
Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?
Null mobbing
Om digital mobbing og personvern
«Museum for mobbing»
___

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Som elev eller foresatt kan du melde inn saker om mobbing, vold, diskriminering eller trakassering til rektor. 

Fylkesmannen kontrollerer at skolen overholder sine plikter. Og dersom det er gått mer enn en uke siden du tok kontakt med rektor, kan du i tillegg kontakte fylkesmannen direkte. Dette kan du gjøre muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Men det er et krav at du oppgir navnet ditt og skolen for at fylkesmannen skal behandle saken.

Fylkesmannen i Oppland

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å undersøke saken snarest mulig.

Klagemulighet

Elever og foresatte kan melde saken til fylkesmannen dersom det er gått mer enn en uke siden saken ble meldt til rektor.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-08-02 12:26

Gyldig fra

2017-08-02 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut