A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging/Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 prosess

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 prosess

Illustrasjon høringsdokument
31. august 2017

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kunngjøring om oppstart av planarbeid

Med hjemmel i plan og bygningsloven §11-13, har formannskapet i Sel kommune i møte 29.8.17 (sak 75/17), vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.

Det blir samtidig varslet om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med hjemmel i plan og bygningsloven §11-12.

Høringsfrist: 01.11.17
Innspill sendes postmottak@sel.kommune.no eller via digital postkasse/Altinn.

03. april 2017

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

TilførSEL i kommuneplanarbeidet

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste strategiske dokument, og kommunestyret har vedtatt å rullere planen i 2017.

Onsdag 29. mars var kommunestyret, rådmannsledelse og virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og –verneombud, representanter fra lovpålagte utvalg og inviterte gjester fra lokalt samfunns- og næringsliv samlet i Otta kulturhus til felles oppstarts- og forankringsseminar.