A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging/Kommuneplan

Kommuneplan

20. februar 2017

Kommunal planstrategi 2016-2019

Kommunestyret vedtok i sak 2/17 kommunal planstrategi 2016-2019. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.

Planstrategien skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å prioritere nødvendige planer i valgperioden.

01. juli 2016

Kommuneplanens arealdel 2016-2025 er vedtatt

Sel kommunestyre vedtok 20.06.2016 i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kommuneplanens arealdel 2016 – 2025. Den nye arealdelen erstatter tidligere arealdel 1997-2009, og ti kommunedelplaner. Dokumentene plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer og temakart er juridisk bindende. Vedtak om ny arealdel kan ikke påklages, jfr. PBL § 11-15.

01. februar 2010

Kommuneplan for Sel 2005-2017

Her kan du lese hele kommuneplanen for Sel og tilhørende faktahefte.