A A A

Oppdatert 05.02.2015

Kommuneplan for Sel kommune 2014 - 2025

Formannskapet vedtok i møte 13.05.2014, sak 50/14 å legge utkast til Kommuneplan for Sel 2014-2025, arealdelen ut til offentlig ettersyn, jfr § 11-14 i lov om planlegging og byggesaksbehandling. Høringsfristen er ute.

Planen skal avløse gjeldende kommuneplan, som er vedtatt 17.11.1997 og ti kommunedelplaner. Planutkastet blir med dette lagt ut til første gangs ettersyn i perioden 26.05.2014 – 21.07.2014.

Planutkastet omfatter hele kommunen og inneholder forslag til nye boligområder, områder for  fritidsbebyggelse, nye råstoffområder, områder for fritids- og turistformål og næringsareal, areal for kirkegårdsutvidelse og parkeringsplass og ny gravlund med mer. Utkastet inneholder også forslag til nye planbestemmelser.

Fristen for å komme med innspill var 23.09.14

Fristen er altså ute.

Det er den 30.05.2014, gjort en endring i planbeskrivelsen, pkt. 13 Vinterbrøyting. I første avsnitt er det tatt inn setningen: Forutsatt at det kan finnes gode alternative traseer for skiløyper har ikke kommunen prinsipielle motforestillinger mot vinterbrøyting, setningen var falt ut tidligere.

Saksutredning, vinterbrøyting av bilveger til hytteområder/tomter i Sel kommune sak 47/13, er ment som et grunnlagsdokument. Dokumentet har vært en drøftingssak i formannskapet tidligere. Dokumentet er ikke en del av dokumentene som ligger ute på høring.

Her kan du laste ned dokumentene:

Oversendelsesbrev
Planbeskrivelse
Bestemmelser og retningslinjer
Konsekvensutredninger med risiko- og sårbarhetsanalyse
Innspill med vurderinger
Arealregnskap
Saksutredning, kommuneplanens arealdel sak 50/14
Saksutredning, vinterbrøyting av bilveger til hytteområder/tomter i Sel kommune sak 47/13

Her kan du laste ned plankart:

Plankart for hele kommunen, målestokk 1:50 000
Tegnforklaring
Plankart utsnitt Selsverket
Plankart utsnitt Sel
Plankart utsnitt Otta
Plankart utsnitt Sandbumoen
Plankart Sjoa
Plankart Nedre Heidal
Plankart Øvre Heidal
Plankart utsnitt Høvringen
Plankart utsnitt Lauvhaugene - Skardsetrene
Plankart utsnitt Kampen
Plankart utsnitt Mysusæter
Plankart utsnitt Raphamn
Plankart Kvernbru - Høgsetra
Plankart Slombmorkje
Plankart utsnitt Sundtjønnhaugen

Her kan du laste ned tematiske kart:

Hensynssone sikringssone, drikkevann for Selsverket, Øvre Heidal, Sel, Sjoa og Nedre Heidal
Støysonekart
Temakart over kulturminner
Temakart detaljeringssoner
Temakart flom
Temakart snøskred
Temakart steinsprang

Tips en venn Skriv ut