A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Kommunalt næringsfond

Generelt

Beskrivelse

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet

 • etablererstipend
 • produktutvikling
 • markedsføring
 • investering i utstyr og maskiner

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap er sendt inn.

Fra vedtekter for kommunalt næringsfond Sel kommune, vedtatt i Sel kommunestyre 08.11.2010:

§ 2 Formål

Dei mål og strategiar som er trekt opp i Kommuneplan for Sel er retningsgjevande for tildeling av midlar frå fondet.

Innafor denne ramma kan kommunalt næringsfond nyttast til tiltak som:

 • støtte opp under eksisterande næringsliv i kommunen
 • skape  entreprenørskapskultur og legge til rette for ny næringsetablering
 • støtte opp under regionale og heilheitlege satsingar
 • kompetansebygging og nettverksbygging
 • støtte til kultur- og naturbasert næringsutvikling
 • arbeid med entreprenørskap i skulen og samarbeid skule/næringsliv
 • prosjekt som aukar sysselsettinga blant ungdom og kvinner

Målgruppe

Frivillige organisasjoner (stedsutvikling) og små og mellomstore bedrifter (bedriftsstøtte).

Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

 • en årlig omsetning på mindre enn 10 mill. euro eller
 • en balanse på mindre enn 10 mill. euro

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

 • en omsetning på mindre enn 50 mill. euro eller
 • en balanse på mindre enn 43 mill. euro

Kriterier/vilkår

En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene skal normalt ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital. Bedrifter i kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (se lenke i feltet Regelverk) kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og maskiner.

Fra vedtekter for kommunalt næringsfond Sel kommune, vedtatt i Sel kommunestyre 08.11.2010:

§4 Vilkår for støtte

Samla støtte til eit privat næringstiltak bør i regelen ikkje utgjera meir enn 50 % av prosjektet sitt kapitalbehov. Ved prosjekt av særleg betyding for kvinner og ved nyetableringar kan det gjevast inntil 75 % støtte.

Støtta (tilskott og ev lån) skal vere avgrensa til:

Maksimalt støtte til ei og same bedrift må liggje innafor ei maksimumsgrense på kr. 400.000 til ei og same bedrift over ei treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte pliktar å opplyse om at det er mottatt støtte frå næringsfondet når det blir søkt om ev ytterlegare offentlege midlar innan utløpet av ein treårsperiode (jf EØS-avtala sitt regelverk for offentleg støtte, reglane for bagatellmessig støtte.)

Det er ikkje høve til å gje støtte til prosjekt som får lån eller tilskott gjennom distriktspolitiske virkemiddel som blir forvalta av fylkeskommunen eller Innovasjon Norge.

For lån til privat næringsverksemd skal rentevilkår og reglar for attendebetaling i hovudsak følgje dei til kvar tid gjeldande vilkår for lån i Innovasjon Norge. For lån til kommunale formål gjeld dei lånevilkåra som Kommunalbanken til kvar tid nyttar når det gjeld rente og nedbetalingstid.

Før utbetaling av tilskott skal skjema ”Erklæring om mottatt tilskott frå næringsfondet i Sel” vere utfylt og underskrive.

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Vedtekter for kommunalt næringsfond Sel kommune


Partnere

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge kan være rådgivere for kommunen.

___

Regelverk

Se de årlige retningslinjene på Kommunaldepartementets nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler


Lover

Forvaltningsloven

Forskrifter

Forskrift om distriktsrettet investeringsstøtte mv.

Forskrifter

Kommunaldepartementets retningslinjer for å øke verdiskaping
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Bedriften eller organisasjonen sender en skriftlig søknad. Den skal inneholde:

 • Presise og realistiske mål som kan etterprøves
 • Prosjektplan med milepæler og aktivitets- og resultatmål
 • Kostnadsoverslag og finansieringsplan

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

Saksbehandling

Når en søknad er innvilget, skal et tilskuddsbrev bekrefte det. Brevet skal blant annet inneholde

 • formålet og hva midlene skal brukes til
 • kostnadsoverslaget som er lagt til grunn for tilsagnet
 • eventuelle vilkår knyttet til bruken av midlene

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til det. Du skal samtidig få opplyst når man mener at vedtaket kan fattes.

Klagemulighet

Dersom du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Trenger du veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-01-11 08:18

Gyldig fra

2016-10-03 ___
 • Tips en venn
 • Skriv ut