A A A
Inge_Johansen_kongensfortjenestemedalje_i_sølv

Inge Johansen fikk Kongens fortjenestemedalje

Torsdag 26.04.12 ble Inge Johansen tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Inge Johansen
– tale i forbindelse med utdeling av Kongens fortjenestemedalje i sølv torsdag 26.04.12, Otta Hotell


Inge Johansen er tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Inge ble tilsatt som distriktslege i Sel 22. mars 1976. Helsetilbudet er en helt fundamental del av velferdstilbudet i en kommune. Dermed kan vi også slå fast at du gjennom 4 tiår har spilt på sentral midtbane i Sel kommune.

Med så lang arbeidsdag i kommunen har du opplevd store endringer i samfunnet, i organiseringa av helsevesenet og kommunesektoren, i lovverket og ikke minst innen ditt eget fagfelt. Dine ulike titler sier noe om utviklinga du selv har stått midt oppe i; distriktslege, helserådsordfører, kommunelege 1 og nå kommuneoverlege. Men blant selværene er du først og fremst kjent som ”Dokter Johansen”. Du har vist stor evne og vilje til å tilpasse deg samfunnsutviklinga, men samtidig selv startet mange prosesser og endret tankesett, organisering og tilbud innen helse, pleie og omsorg.

Siden 1990-tallet har du vært inspirator og drivkraft for å få til endring der du har sett at dette var nødvendig eller ville gagne kommunen og ikke minst innbyggerne og pasientene. I dagens samhandlingstider er det stort fokus på brukerperspektivet og hvordan tilbud og organisering best mulig skal være tilrettelagt for pasienten. Dette perspektivet har hele tida vært grunnfestet hos deg, både på individ- og samfunnsnivå.

Det var denne grunnholdninga kombinert med din nysgjerrighet for ny teknologi som sådde den første spira til det som i dag inngår i fellesbetegnelsen Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.

Du var tidlig ute med å ta i bruk datateknologi, og du finansierte selv det første ultralyd-apparatet ved Otta legekontor. Takket være ditt initiativ og din interesse og kompetanse kom Otta legekontor, som eneste legekontor, i 1997 med i utviklinga av det telemedisinske nettverket mellom sykehusene på Østlandet. Dette la grunnlaget for etableringa av egen røntgenstasjon på Otta med digital bildeoverføring til radiologisk avdeling på Lillehammer. Noe senere la du til rette for dialyse-tilbudet, også dette basert på bruk av telemedisin.
I samarbeid med din kollega Jakop Nakling ved Lillehammer sykehus gjennomførte du et forsknings- og utviklingsarbeid med overføring av ultralyd-undersøkelser over telenettet fra Otta til Lillehammer.
Din iver etter å utvikle primærhelsetilbudet gjennom sterkere kobling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og det samfunnsperspektivet du har lagt til grunn for motiveringa av dette arbeidet, kjenner vi i dag igjen som kjerneverdier innen Samhandlingsreformen. Du har hentet motivasjon og kompetanse fra inn- og utland, men samtidig har du selv vært motivator, innovatør og entreprenør.

Endringsarbeid kan være krevende. I disse dager ser vi tydelige eksempler på dette knyttet til legevakt-samarbeidet i Norddalen. Det kreves ofte dristighet og utholdenhet skal man få til endring og forbedring som betyr noe. Ikke minst gjelder dette innen helsevesenet. Helse angår oss alle, det betyr at mange mener mye.
Du har hatt den nødvendige, faglige legitimitet og trygghet til å stå oppreist i stormkastene. Din klokketro på at du, og vi, har vært på rett vei har gitt deg en imponerende seighet og stahet.

Du har vært en lojal medspiller for alternerende politiske og administrativ ledelse i kommunen. Men samtidig har du stadig utfordret kommunen på utvikling og endring i takt med endringer i samfunnet og innen medisinen.

Du har skapt mange ringer i  vannet, tidvis har du også forårsaket noen bølger og brottsjøer.

Du har gjort en forskjell og vært en katalysator for ei utvikling som har gitt og vil gi mange selværer og norddøler en bedre og tryggere hverdag. Dermed har du også lagt ned en innsats som har stor, samfunnsmessig verdi. For dette er du verdsatt av mange.


Dag Erik Pryhn
Ordfører i Sel

 

Tips en venn Skriv ut