A A A
Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat – forslag til kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sjukeheim, vurderingsmoment og vurderingslister m.v.

Stortinget har vedtatt lovendring om rett til opphold i sjukeheim eller tilsvarende bosted særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Viser til Stortingets behandling av Prop. 99 L(2015-2016 ) og vedtak av 17.06.16 om endringer i Pasient og brukerrettighetsslova og helse og omsorgstjenestelova.

Viser til vedlagte brev fra Helse og omsorgsdeparementet datert 26.06.16 der det blir orientert om lovendringene.

Utkast til forskrift er sent på offentlig høring og det er satt frist for høringssvar 30.05.17.

Utkast til ny kommunal forskrift kan lastes ned i sin helhet her (pdf)

Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenester i Sel kommune (doc)

Plan for behandling av forskriften er slik:
    - Orientering i Driftsutvalget 06. juni.
    - Orientering i eldrerådet pr. mail den 10.05.17
    - Orientering i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne pr. mail 10.05.17
    - Høringsfrist 30.05.17
    - Forskriftsvedtak – Behandling i kommunestyret 19.06.17
    - Kunngjøring i Norsk Lovtidend innen 01.07.17.

Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarende bolig. Inntil nasjonale kriterier er på plass, er kommunene ved ovennevnte lovendring pliktet til å utarbeide kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold. Om ventelister og oppfølging av personer som står på venteliste.

Forskriften gjelder langtidsopphold i sjukeheim og omsorgsboliger «tilsvarende bolig spesielt tilrettelagt for heldøgnstjenester» etter lovgiver sin intensjon der «regelforslaget i hovedsak skal være innrettet mot eldre pasienter og brukere», jfr. Prop. 99 L (2015-2016).

I forslaget til lokal forskrift er begrepet «kriterier» som er benyttet i lovteksten byttet ut med «vurderingsmoment». Bakgrunnen for dette er at det bare i svært sjeldne tilfelle vil være mulig å sette objektive kriterier som er avgjørende om en person får opphold i institusjon eller ikke. Hva slag bo- og tjenestetilbud som den forskjellige får tilbud om, vil alltid være basert på en faglig forsvarlig og skjønnsmessig helhetsvurdering.

Personer som ikke har et umiddelbart behov for opphold i sjukeheim, men som vil være best tjent med dette, vil bli satt på en vurderingsliste. Sel kommune velger å benytte et annet begrep enn i lovteksten, «vurderingsliste» er mer dekkende  for systemet slik det er tenkt. Det er ikke en venteliste i klassisk forstand, der den som er øverst på listen får tildelt neste ledige plass, uavhengig av «plassering» på lista.

Sel kommune har tatt utgangspunkt i tekst fra Omsorgsjuss AS. Utkast til forskrift har kommet fram gjennom  tre arbeidsseminar med utvalgte kommuner i landet. Det er Omsorgsjuss til anbefaler at det blir brukt begrep som «vurderingsmoment» og «vurderingsslister».

På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i vedlagte forslag til forskrift. Høringssvarene vil bli samlet i et høringsdokument som vil bli vedlagt saksframlegg til behandling i Kommunestyret.

Innspillene merkes med sak 2017/447

Merknader sendes:
Sel kommune
Botten Hansensgt. 9
2670 Otta

Eller

postmottak@sel.kommune.no

Høringsfrist: 30.05.2017

Tips en venn Skriv ut