A A A

Høring om skolestruktur i Sel kommune

Sel kommunestyre vedtok i sak 77/13 at skolestrukturen i Sel skal utredes. På bakgrunn av dette har rådmannen utredet ulike alternativ for skolestruktur i Sel kommune. Her kan du lese hele rapporten. Høringsfristen gikk ut 31.03.2014.

Kommunestyre vedtok i sak 77/13 at skolestrukturen i Sel skal utredes. På bakgrunn av dette har rådmannen hatt følgende mandat å arbeide utfra.

Skolestruktur i Sel kommune skal utredes og vurderes i en helhetlig analyse hvor pedagogiske, samfunnsmessige og økonomiske vurderinger skal vektlegges. Skolestruktur må tilpasses de økonomiske rammene som er tildelt. Utredningen skal vise konkrete alternativer for en fremtidig skolestruktur som skal gi en framtidsrettet skole hvor opplæringstilbudet skal være likeverdig uavhengig av hvor man bor i kommunen. Utredningen skal være grunnlaget for politisk beslutning i forhold til om dagens skolestruktur skal endres.

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utrede ulike alternativ for skolestruktur. Arbeidsgruppen har bestått av rådmann, rektorgruppen, kommunalsjef, økonomisjef, pedagogisk rådgiver, personalleder og hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. I tillegg har gruppen vært supplert med annen fagkompetanse underveis. Det har vært gjennomført egne møter med foreldreutvalg underveis i prosessen for å sikre best mulig informasjon.

Arbeidsgruppen legger ikke fram forslag om skolestrukturen skal endres eller ikke, men vurderer i alt 4 ulike alternativ med fokus på pedagogiske, økonomiske, elevens beste og samfunnsmessige perspektiv. Justering av skolestrukturen kan få virkning fra skoleåret 2014/2015.

Det gjøres oppmerksom på at flere av alternativene som er utredet kan gi endring i forhold til dagens kretsgrenser. Dette er det gjort greie for innenfor hvert av alternativene der dette er aktuelt.

Utredningsarbeidet er nå ferdig og rapporten blir sendt ut på høring til berørte parter. Vedlagt adresselister viser høringsinstansene. I tillegg til de nevnte høringsinstanser oppfordres andre interesserte til å levere høringsuttalelser.

Det er spesielt ønskelig å få innspill om:

· Skolerelaterte forhold taler som taler for å opprettholde dagens skolestruktur.
· Skolerelaterte forhold som taler for at elevene bør samles ved større enheter.
· Lokalsamfunnsperspektiv som taler for å opprettholde dagens skolestruktur.
· Innspill til muligheter for etterbruk for skolebygg ved en evnetull nedleggelse.
· Innspill til når eventuell strukturendring bør iverksettes.
· Hvilke vurderinger er viktig å legge vekt på når det gjelder barns beste i forbindelse med endring av skolestruktur.

Etter at høringsfristen er ute vil alle innspillene som er kommet inn bli nøye kommentert og vurdert.

Rådmannen vil på bakgrunn av en samlet og helthetlig vurdering legge fram sak for politisk behandling henholdsvis driftsutvalget 10.04 og kommunestyret 28.04.2014.


Innspillene sendes til:

Sel kommune ved postmottak
Botten Hansens gate 9
2670 Otta
Eller til postmottak@sel.kommune.no


Det vil bli gjennomført følgende informasjonsmøter:

Heidal skule
Tirsdag 11.3.2014 kl. 19.00
Sted: Heidalshallen

Sel skule
Onsdag 12.3.2014 kl. 19.00
Sted: Sel samfunnshus.

Otta skole/ Otta ungdomsskole
Torsdag 13.3.2014 kl. 19.00
Sted: Auditoriet på Otta ungdomsskole.

 

Med hilsen

Kaija Eide Drønen 
Rådmann og leder av arbeidsgruppen 

Bente Krogsæter
Sekretær for arbeidsgruppen

 

Oversikt over høringsinstanser – skolestruktur i Sel kommune

FAU Otta skole
FAU Sel skule
FAU Heidal skule
FAU Otta ungdomsskole
Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Samarbeidsutvalget ved Otta skole, Sel skule, Otta ungdomsskole og Heidal skule
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Delta
Vara for barnas representant i Sel kommune
Ungdomsrådet
Elevrådet ved alle skolene
Oppland fylkeskommune
Idrettslag på Sel, Otta og i Heidal
Velforeninger i Heidal og på Sel

Tips en venn Skriv ut