Omsorg

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester er et tilbud til innbyggere med behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand (hjemmehjelp), trygghetsalarm og matombringing. Pleie-og omsorgstjenestene bidrar til at brukerne i størst mulig grad skal klare seg selv i dagliglivet. Det er tildelingskontoret som fatter vedtak om alle tjenester gjennom helsefaglige og juridiske vurderinger på individnivå.

Virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester i Sel kommune er Anne-Grethe Furuheim, tlf. 41 50 61 39. E-post: anne.furuheim@sel.kommune.no.
Hjemmetjenesten Heidal og Otta ble i 2014 slått sammen til en virksomhet.

Alle søknader om hjemmebaserte tjenester skal gå til kommunens tildelingskontor som har ekspedisjonstid: mandag - fredag 09.00 - 15.00, tlf: 41 42 15 28.
Søknadsskjema finner du her.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. Hjemmesykepleien rykker også ut ved utløst trygghetsalarm.

Praktisk bistand / hjemmehjelp

Dersom du på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ikke klarer de daglige nødvendige gjøremålene, kan du søke om praktisk bistand. Slik krav på bistand har du dersom du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Det kan dreie seg om hjelp til egenomsorg og personlig stell, å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask og vask av vinduer.

Trygghetsalarm
Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Med trygghetsalarmen kommer brukeren i umiddelbar kontakt med hjemmesykepleien. Behov kan f.eks. utløses av at brukeren bor alene, føler seg utrygg, er dårlig til beins eller har lite tilrettelagte boforhold.

Matombringing

Middag utlevert fra Heidalstun. Utkjøring av mat foretas av frivillige.

Omsorgsboliger

Sel kommune har 35 frittstående omsorgsboliger. Omsorgsbolig er ikke en lovregulert boform som sykehjem og aldershjem. Det er juridisk å betrakte som beboerens private hjem. Beboerne får i hovedsak tildelt hjemmetjenester etter en individuell vurdering, på samme vis som andre hjemmeboende. En omsorgsbolig gir større muligheter for et selvstendig liv, - også økonomisk, enn en plass på sykehjem.

Selsro Bo- og servicesenter
Selsro Bo- og servicesenter

Bo- og servicesenter - heldøgns omsorgsboliger (HDO)

Selsro Bo- og servicesenter har 37 heldøgns omsorgsboliger og befinner seg på Otta.
Besøksadresse: Iver Taugsgate 2, 2670 Otta. Telefon: 61 21 09 60.

Heidalstun Bo- og servicesenter har 14 heldøgns omsorgsboliger og befinner seg i Heidal.
Besøksadresse: Bruvegen 11, 2676 Heidal. Telefon: 61 23 64 30

Hverdagsrehabilitering

Sel kommune startet i 2015 opp med forsøk på hverdagsrehabilitering som arbeidsmetode. Dette er et samarbeid mellom hjemmetjenesten, fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Hverdagsrehabilitering går ut på å fokusere på den enkeltes bruker sitt behov for å gjøre de istand til å mestre egen hverdag mest mulig på egenhånd. Les mer her.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 04. januar 2017 av Anders Teigen | Oppdatert 02. august 2017