A A A
Forsiden»Tjenester A-Å

Grunnskoleopplæring for voksne

Generelt

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Kommunen tilbyr grunnskoleopplæring for voksne i et to-årig løp. Vi har basisfagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Målet for denne opplæringen er at elevene skal kvalifiseres for inntak i den videregående skolen og mulighet til videre utdannelse.

 

Det utarbeides en individuell plan på grunnlag av den enkelte sitt mål med opplæringen.

Målgruppe

Voksne fra 16 år og eldre, som har rett til videregående skole. Dette er et tilbud til elever også fra andre kommuner i regionen.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

___

Regelverk

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne


Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Voksnes rett til grunnskoleopplæring
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Skriftlig søknad sendes innen 01. april. Elektronisk søknadsskjema her.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-02-08 10:51 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser