A A A
Forsiden»Tema»Skole og utdanning»SFO

Generelt om SFO

Formål

SFO skal være et tilbud før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Rektorene ved skolene har lederansvar og opptaksmyndighet. Den daglige driften styres av en daglig leder.

Opptak og oppsigelse

Det søkes plass på SFO for et skoleår av gangen. Hovedopptaket for kommende skoleår skjer etter søknad med frist 1. juni hvert år. Søkerne får skriftlig svar fra skolen barnet tilhører med mulighet for klage etter forvaltingslovens bestemmelser. Opptaksmyndighet for SFO er delegert til skolene (rektor).

Dersom det er ledige plasser er det er mulig å søke plass på SFO gjennom hele skoleåret. Kortere opphold, som enkelttimer/-dager, er mulig ved ledig kapasitet og avtales med den enkelte skole (rektor).

Søknad om SFO-plass skjer på kommunale skjema og leveres til skolen (rektor) der barnet hører hjemme. Skjemaene deles ut på skolene, kan hentes i servicebutikken til Sel kommune eller lastes ned fra hjemmesidene til den enkelte skole.

Barna skal som hovedregel gå på SFO i den skolekretsen det tilhører. Dersom det ikke er plass i egen skolekrets (for eksempel i skolens ferier), kan barnet få SFO-tilbud ved en av de andre skolene i kommunen.

Dersom det er flere søkere enn plasser på SFO, vil følgende barn bli prioritert:

  • Yngre barn foran eldre barn
  • Barn med særskilte behov
  • Barn søkt inn under Lov om barnevern

Foresatte kan si opp SFO-plassen med 1 måneds oppsigelsestid. Dvs. oppsigelse som gjelder f.o.m. januar, må være levert før 1. desember. Oppsigelsen må være skriftlig og rettes til den enkelte skole (rektor). Det er ikke mulig å si opp plassen etter 1. mai. 

Åpningstider

SFO holder åpent gjennom hele skoleåret og følger den vedtatte skoleruta for Sel kommune. 

SFO ved den enkelte skole holder åpent før og etter skoletid. Start- og sluttidspunkt avgjøres lokalt på den enkelte skole innenfor en ytre tidsramme fra kl.07.00 til kl.16.30.

Se søknadsskjema og skolens egne sider for nærmere informasjon om åpningstider ved den enkelte skole.

Gjeldende års skolerute ligger til grunn for tilbudet som blir gitt, og er stengt i skolenes høst- og vinterferier. SFO er stengt i juli. Forutsetning for ferieåpen SFO er et minimumsantall påmeldte barn på fem elever. Dersom en skole ikke har tilstrekkelig antall barn til å holde ferieåpent, kan disse barna få tilbud om SFO på en annen skole i kommunen eller i en barnehage.

Grunnet kompetanseheving i personalgruppa, kan SFO stenges på skolens planleggingsdager.

Priser

Oppholdsbetaling på SFO følger det kommunale gebyrreglementet og justeres vanligvis av kommunestyret den 01.01 hvert år. Årsbetalingen på SFO tar utgangspunkt i 38 skoleuker og er fordelt jevnt ut på månedlige beløp.

Det blir gitt to tilbud fordelt på to betalingsgrupper:

Oppholdstid t.o.m. 14 timer pr. uke: kr. 1335,-
Oppholdstid over 14 timer pr. uke: kr. 2260,-

 

Familier med flere enn et barn på SFO, får søskenmoderasjon på 30 % for med barn nummer to, og 50% f.o.m. barn nummer tre.

Kjøp av ekstra timer/dager:  
Ekstra time kr. 98,-
Ekstra dag kr. 370,-
Ferieuke (hvis nok påmeldte) kr. 1540,-

 

Barnet blir påmeldt SFO-tilbudet før og/eller etter skoletid på ønskede dager. Ved utregning av antall timer telles hele åpningstiden (morgen eller ettermiddag). 

Betaling for ferieåpent SFO (for eksempel høst-, vinter- og sommerferie) er utenom den faste, månedlige betalingen. 

Betaling av fast plass på SFO skjer forskuddsvis og etter faktura tilsendt først i hver måned. Betaling av ekstraopphold, timer og/eller dager, skjer etterskuddsvis. 

Alle priser vedtatt i gebyrregulativ for 2016 av Sel kommunestyre 11.12.2015.

Tips en venn Skriv ut