A A A
Forsiden/Tema/Samfunnssikkerhet og beredskap

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Fastsatt av Sel kommunestyre 28.02.2005. Sak 023/05 med hjemmel i lov av 13.mars 1981 om vern mot forurensing og avfall §9, jf. delegeringsvedtak 19.juli 2001 nr. 1706.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre utslipp av miljøgifter, lokal forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift menes med: a)Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs. b)Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra: - Statens forurensningstilsyn - Fylkesmannen - Statlige forskrifter etter forurensningsloven. c)Tettbygd strøk: SSB’s definisjon.

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5. Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt: a)åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål. b)brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke. c)brenning av avispapir, papp og liknende i vedovn hjemme eller på hytta. d)bråtebrenning, brenning av daugress og brenning av tørt hageavfall utenom tettbygd strøk. (i eller i nærheten av skogsmark er det forbud mot åpen ild i perioden 15. april – 15. september). e)St. Hansbål bestående av reint trevirke, papp og papir. f)ranke- og flatebrenning i skogbruket. g)åpen brenning av avfallstrevirke utenom tettbygd strøk.

§ 6. Dispensasjon

Administrasjonssjefen kan i særlige tilfeller, og etter en miljøfaglig vurdering, dispensere fra forbudet i §4 etter skriftlig søknad.

§ 7. Tilsyn

Administrasjonssjefen fører tilsyn med at bestemmelsen i denne forskrift overholdes.

§ 8. Klage

Vedtak truffet av administrasjonssjefen eller den han bestemmer i medhold av denne forskrift kan påklages til Driftsutvalget i Sel kommune.

§ 9. Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jfr. forurensningsloven §78.

§ 10. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft fra 1. mars 2005.

Kommentar til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Til § 2 Virkeområde
Forskriften tillater ikke brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Dette inkluderer blant annet bygg- og anleggsavfall. Kommunen har ikke fått myndighet etter forurensningsloven § 32 første ledd som regulerer disponering av produksjonsavfall.
 
Forskriften tillater ikke brenning av avfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall, for eksempel brenning av avfall i ulike typer bakgårdsovner eller andre småovner som er beregnet for å brenne avfall. Slik brenning er ulovlig, uavhengig av mengden avfall som forbrennes, eller størrelsen på avfallsovnen, dersom ovnen ikke har en utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11.
 
Til § 3 Definisjoner
Definisjonene er hentet fra Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001 og beskriver hva kommunen har fått myndighet til å regulere.
 
Til § 5 Unntak fra forbudet

- Brenning av rent avfallstrevirke i vedovn.
 
Det gjøres oppmerksom på at brenning av trevirke som er impregnert, malt eller overflatebehandlet ikke tillates idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske.
 
- Bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall.
 
Unntaket begrenses til områder utenfor tettbygd strøk, slik at det fremdeles er forbudt med bråtebrann i tettbygd strøk.
 
- Ranke- og flatebrenning i skogbruket
 
Kommunen tillater åpen brenning av skogsavfall på stedet. Oppsamlet skogsavfall vil anses som produksjonsavfall og skal leveres til godkjent anlegg i henhold til forurensningslovens § 32.

Til § 6 Dispensasjon
Kommunen har i sin forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner lagt inn mulighet for å dispensere fra forskriften, etter skriftlig søknad. Kommunen vil i særskilte tilfeller kunne gi dispensasjon fra forskriften. Eksempelvis kan dette være aktuelt i forbindelse med søknad om brenning av et kondemnabelt hus som ledd i brannvesenets øvingsopplegg. Da vil kommunen, etter en miljøfaglig vurdering av søknaden, kunne gi dispensasjon fra forskriften for dette, dersom det anses som miljømessig forsvarlig. Andre behandlingsløsninger bør alltid vurderes. En eventuell dispensasjon vil imidlertid bare kunne aksepteres dersom bygningen er miljøsanert. Det vil si at alle bygningsdeler, inventar mv. som inneholder komponenter som kan være til skade eller ulempe for miljøet, er fjernet før brenning foretas. Eksempler på slike komponenter er lysstoffrør, PCB-holdige kondensatorer og isolerglassruter, elektriske- og elektroniske komponenter, trykkimpregnerte materialer, PVC og blyholdige kabler. En mer utførlig omtale framgår av << Håndbok i miljøsanering av bygninger >> som er utgitt i forbindelse med ØkoBygg-programmet.
 
Søknad om brenning av tørr halm i jordbruket er også eksempel på hva det kan gis dispensasjon til, i de tilfelle der værforholdene har gjort det vanskelig å ta vare på halmen på annen måte, og der brenning av halm er ledd i ”jordbearbeiding” eller lignende.
 
Kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon for brenning av produksjonsavfall, eller brenning av avfall i småovner beregnet for brenning av avfall (se kommentar til § 2 Virkeområde), idet dette krever utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. Kommunen har ikke myndighet etter forurensningsloven §11.
 
Til § 7 Tilsyn
Ved overtredelse av bestemmelser i den kommunale forskriften kan kommunen benytte følgende tilgjengelige virkemidler:
 
- Gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
- Ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.
- Iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (jf. forurensningsloven § 74.
- Kreve refusjon av utgift i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74.
- Anmelde forholdet (jf. forurensningsloven § 78 og § 79).

Tips en venn Skriv ut