Illustrasjonsbilde for utredning innen helse og oppvekst i Sel

Bakgrunn for utredningsarbeidet

Den demografiske utviklingen og forventet nedgang i barnetall og tilgjengelig arbeidskraft utfordrer eksisterende strukturer innenfor kommunens kjerneoppgaver som skole, barnehage og pleie og omsorgstjenester. Utviklingen fordrer strukturelle og organisatoriske endringer også innenfor pleie og omsorg der vi ser en betydelig økning i antall eldre tjenestemottakere. Nedgang i barnetall er forventet allerede i perioden 2016- 2020, mens den største økningen i antall eldre ses mellom 2020 og 2030.

Det er etablert arbeidsgrupper innenfor helse og oppvekst som har som mandat å jobbe frem alternative løsninger innenfor skole og barnehage, og det er etablert en arbeidsgruppe innenfor pleie og omsorg som jobber frem forslag til en bedre struktur og drift i tilknytning til heldøgns omsorgsbehov i et 10-12 års perspektiv.

Forankring og informasjonsarbeid:

 • Budsjett og økonomiplan 2017 -21: bestilling – demografi, vridning, velge strukturer som fremmer effektive arbeidsformer

 • FS og KS sak – januar og februar. Rådmannens tolkning av budsjettbestillingen.

 • KS 20.mars løypemelding

 • DU 25 april løypemelding

 • FS 4. april løypemelding

 • FS 2.mai grundigere gjennomgang

 • FS 13.06 – sak om retning der rådmannen må gi sine signal

 • På bakgrunn av at tidslinjen for behandling i kommunestyret av utredningsarbeidet innenfor oppvekst og helse  ble forskjøvet fra 19.juni til 18.september, vil behandlingene i andre utvalg og råd bli slik:

  • 07. september – Driftsutvalg, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Eldrerådet og Ungdomsråd.

  • 12. september – Formannskap

  • 18. september – Kommunestyret

 • Høring av økonomiplan – i forkant av vedtak i oktober.

 • Budsjett - vedtak i desember. 

  Under utarbeidelse: Egen fane hjemmesiden / FB om prosessen vi er i gang med, bakgrunn, tidshorisont, hvilke alternativ arbeider vi med.

 

Plan for involvering:

 • Involvering/informasjon:

  • Tillitsvalgte (HTV med i arbeidsgruppene og skal sikre informasjon til sine medlemmer)

  • Verneombud

  • Tilsatte (på personalmøter/fellesmøter)

  • Brukere (kommunalt FAU, elevrådet Otta skole, Foreldreutvalg bh, demensforening, Sjukeheimens venner, Selros venner, eldrerådet, Rådet for menneske med nedsatt funksjonsevne, Ungdomsrådet, brukerutvalget NGLMS)

  • Nord-Gudbrandsdal videregående skole, avd Otta (Hall, enova, sambruk Klimalab)

  • Otta idrettslag

 

1. Alternativer - utredning oppvekst

Alternativ 1:

Opprettholde dagens barnehagestruktur. Bygge om Nyhusom til skole for trinn 1 – 7. Bygge ny hall.

 

Alternativ 2:

Legge ned 4 barnehager. Bygge ut Nyhusom til ny sentrumsbarnehage. Bygge ny skole for trinn 1 – 7 i området Elvebakken/ungdomsskolen. Bygge ny hall.

 

Alternativ 3:

Legge ned 4 barnehager. Bygge ny sentrumsbarnehage i området Elvebakken/ungdomsskolen. Bygge om Nyhusom til skole for trinn 1 – 7. Bygge ny hall.

 

2. Alternativer - utredning Sel sykehjem inkludert heldøgns omsorgsboliger

Modell 1: Oppgradering og påbygg av sykehjemmet

 • Oppgradere dagens bygningsmasse til moderne standardkrav til romstørrelse og toalett tilpasset universell utforming

Modell 2: Nytt sykehjem der: Geriatriske senger samlokaliseres med NGLMS/, og demensboliger samlokalisering med Selsro bo og service senter. 

 • Alternativ bruk av Sel Sykehjem

 

 

Utredningen ses i sammenheng med Bolig sosial plan og effektivisering av drift innenfor heldøgn omsorgs tjenester i kommunen.

Norconsult er leid inn for konsulentbistand i begge utredningene

Tips en venn Skriv ut
Publisert 08. juni 2017 av Anders Teigen | Oppdatert 08. august 2017